06. Робно-материјално-фактурисање

Робно-материјално књиговодство са фактурисањем је сегмент интегралног програмског пакета за рачунарско праћење пословања предузећа. Намењен је вођењу целокупног робног и материјалног књиговодства, као и књиговодства купаца и добављача. Обезбеђује ажурирање и праћење залиха (количина, цена, вредности) материјала, готових производа и робе на основу аквизиције улазне и излазне документације, штампу свих прописаних прегледа (картица, преглед улаза, преглед излаза, шифарници, преглед  залиха, трговачке књиге, калкулације, итд.), штампу профактура, отпремница и фактура услуга, производа и робе, разне анализе (највећи купци, добављачи, референти, итд.) и обраде унетих података (књижење, успостављање стања, копирање профактура и фактура, итд.). 

 

У складу са својим потребама, дефинисањем одређених константи, корисник може одабрати различите начине вођења залиха у појединим организационим јединицама и складиштима (нпр. за складиште материјала са просечним ценама, за складиште трговачке робе по велепродајним ценама које се добијају калкулацијом цене, итд.). 

 

Робно-материјално књиговодство је као модул јединственог информационог система свеобухватан и погодан за све врсте предузећа (производна, трговачка, услужна). 

 

За корисника који има инсталиран програм за финансијско књиговодство, посебна специфичност је могућност аутоматског књижења података у базу финансијских промена на одговарајућа конта аналитике на основу унапред дефинисаних типова књижења и унетих докумената. Оваквим начином рада се избегава дупли унос података.

 

У складу са Законом о порезу на додату вредност, у овом модулу постоји евиденција одговарајућих прегледа о порезу на додату вредност, као и могућност њихове штампе.