1. Питање:

Општина има посебан подрачун за исплату боловања преко 30 дана и породиљског боловања. Када на подрачун легну средства за ове намене општинска управа тек тада врши исплату боловања. Како планирати у оваквом случају средства за боловање (414) и приход, имајући у виду да се не врши прво исплата, па рефундација?

Одговор:

Општина не мора имати посебан подрачун за исплату боловања преко 30 дана и породиљског боловања. Средства за ове намене не треба планирати ни на приходној, ни на расходној страни. Када се врши исплата, књижи се на економској класификацији 414, а када се врши повраћај, онда се сторнира 414. Једино је потребно планирати средства која се добијају за рефундацију боловања из претходне године на економској класификацији 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године.

2. Питање:

Да ли за издвојено одељење основне музичке школе, регистровано на територији општине, треба исплаћивати накнаду превоза професорима који обављају наставу? Да ли (ако треба) средства планирати код основног образовања?

Одговор:

Питање упућено Министарству просвете, науке и технолошког развоја јер се ради о примени прописа из надлежности тог министарства. По прибављању мишљења, исто ћемо доставити ЗУП.

3. Питање:

Да ли се код обрачуна плата у туристичким организацијама, које су индиректни корисници буџета, примењује Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима или Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама?

Одговор:

Према члану 30. Закона о туризму, туристичке организације су јавне службе. Имајући то у виду, коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у туристичким организацијама требало је да буду уређени Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Како наведеном уредбом коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у туристичким организацијама нису уређени, требало би користити коефицијенте за сличне послове или звања који су наведени у Уредби.

Према досадашњем поступању, јединице локалне самоуправе су за обрачун и исплату ових плата примењивале коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених у управи јединице локалне самоуправе. Доношењем новог Закона о запосленима у јавним службама и припадајуће Уредбе о коефицијентима, ова област ће се уредити на адекватан начин.

4. Питање:

У Упутству Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2018. годину наводи се:

„Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.“

1) Како умањити масу за плате за оне раднике који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе ако је неутрошена маса за плате искоришћена за повећање плата у култури и предшколској установи у складу са Упутством министра за 2017. годину (у оквиру тако планиране масе може се повећати)?

2) Уколико су радници из јавних предузећа, која су изгубили статус индиректног корисника, у Градску управу преузети тек крајем 2017. године, како планирати масу за плате за 2018. годину у том случају?

Одговор:

Масу средстава за плате треба умањити за масу средстава за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.), односно за масу средстава за плате запослених који су радили, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412. То значи ако је престала са радом ЈП Дирекција или су плате запослених престале да се финансирају из буџета ЈЛС јер ЈП Дирекција надаље послује као самостално предузеће на тржишту, за ову масу средстава за плате треба умањити укупну масу средстава за плате која је утврђена Одлуком о буџету ЈЛС за буџетску 2018. годину. Ако је део запослених из таквог предузећа преузет у управу или јавну службу, онда се маса за плате ових запослених  преноси на буџетског корисника код кога су запослени преузети и нема потребе умањивати укупну масу за плате за  исто.

Затим масу треба увећати за повећање плата за запослене у установама културе – за 10% и за запослене у предшколским установама - за 10% .

 

Неопходно је о истом обавестити Министарство финансија, доставити Табелу 1. у којој је приказана маса плата за ове запослене и планирати је Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 2018. годину.

5. Питање:

Да ли се у општем делу буџета наводе сви пројекти планирани на класи 5 и контима 4512 и 4632, или само они који се финансирају у више година?

Да ли се у Прилог 2 уносе сви пројекти или само они који се финансирају у више година?

Одговор:

У општем делу одлуке о буџету исказују се само капитални издаци који захтевају плаћање у више година (члан 54. став 3. Закона о буџетском систему), али искључиво расходи и издаци на класи 5.

6. Питање:

Да ли је у 2018. години дозвољено повећање зарада у јавним комуналним предузећима?

Одговор:

Не.

7. Питање:

У ЈЛС где је именован привремени орган да ли се припрема и доноси одлука о буџету или одлука о привременом финансирању?

Одговор:
Привремени орган може да донесе одлуку о буџету.
8. Питање:

Уколико ЈЛС суфинансира пројекат који се реализује заједно са Министарством привреде (или неко друго) да ли шифра пројекта мора бити иста као и код Министарства, с обзиром на различиту програмску структуру?

Одговор:
Шифра пројекта у конкретном случају траба да буде иста.
9. Питање:

Уколико предшколска установа остварује приход из извора 04 - Сопствени приходи, по основу проширене делатности (спремање хране), да ли може да финансира плате из извора 04 и на који начин?

Одговор:

Плате треба да се финансирају из сталног извора прихода (01 – Приходи из буџета).

10. Питање:

Да ли општина може да купи опрему за јавно комунално предузеће и да на коришћење јер предузеће из својих средстава не може да је купи? На који начин планирати ову опрему (возило за одвоз смећа)?

Одговор:

У конкретном случају, за ову намену целисходније је определити капиталну субвенцију за јавно комунално предузеће јер ту опрему треба исказати као основно средство тог предузећа, а не општине.

11. Питање:

Крајем године закључен је уговор о уређењу атарских путева (из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта) и плаћање ће се највећим делом вршити у наредној 2018. години. С обзиром да се обавеза по уговору преноси у наредну годину, да ли је планирати из извора 01 или 13?

Одговор:

Извршавање предметних расхода треба планирати на извору 13, с тим што напомињемо да се приликом преузимања обавеза по уговорима који захтевају плаћање у више година примењују одредбе Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

12. Питање:

Ако месна заједница има изгласан месни самодопринос (и у одлуци стоје капитални пројекти), да ли се ти пројекти планирају код управе, с обзиром да месне заједнице не могу имати 5-ице тј. капиталне инвестиције ?

Одговор:

Да.

13. Питање:

Да ли изборе у месним заједницама планирати у разделу скупштине општине или у разделу општинске управе?

Одговор:

У оквиру раздела општинске управе.

14. Питање:

До када ће се примењивати Закон о привременом уређивању основице, с обзиром да је речено, када је Закон донет, да је привременог карактера и да ће се примењивати 3 године од доношења (новембар 2014.), а то значи да тај период истиче овог децембра? Ваше мишљење или претпоставка?

Одговор:

Примена овог закона није орочена, тако да ће важити док се не стави ван снаге.

15. Питање:

На наменски рачун Центра за културу до краја ове године требало би да буду уплаћена средства за реализацију пројекта у наредне три године. С обзиром да је у питању међународна донација (извор 06), да ли следеће године средства треба планирати на извору 06?

Одговор:

Ове расходе треба планирати на 15 - Неутрошена средства од донација из претходне године.

16. Питање:

На територији наше општине послује огранак Апотекарске установе, чији је оснивач град Врање. Да ли смемо финансирати материјалне трошкове и ако да, са којег конта (оснивач установе прети да ће исту затворити ако не учествујемо у финансијама)?

Одговор:

Не. Чл. 13. и 13а Закона о здравственој заштити прописане су надлежности јединица локалне самоуправе.

17. Питање:

Да ли можемо исплатити средства за новогодишње пакетиће деци запослених и са којег конта?

Одговор:

Да, са економске класификације 413142 - Поклони за децу запослених.

18. Питање:

Да ли можемо средства из наменског трансфера за социјалну заштиту дати на конкурсу удружењу које за ту врсту услуга поседује лиценцу или Црвеном крсту? Ако може, да ли је конто 481 на којем се књижи?

Одговор:

Начин доделе средстава дефинисан је уговором између општине/града и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у складу са одредбама Закона о социјалној заштити и Уредбе о наменским трансферима из социјалне заштите и то на економској класификацији 472.

19. Питање:

Шта је основица за увећање плата код културе и вртића? Прописана основица 2014. године? Увећана основица из 2017. године? Основица из 2014. године умањена за 10%?

Да ли се за увећање основице увећава и маса, да ли за то треба поднети захтев у Министарству финансија?

На шта се примењује 10% повраћаја средстава у буџет? Обрачуната плата са сада увећаном основицом од 10% или нешто друго?

Одговор:

Имајући у виду да ће Влада крајем децембра 2017. године усвојити закључке којима ће се утврдити конкретна висина основица за обрачун и исплату плата запослених на основу процената увећања плата који су утврђени Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, неопходно је сачекати доношење/усвајање закључака. Међутим, према неким нашим сазнањима, синдикати запослених у култури и предшколским установама покренули су судске поступке у којима доказују да поједине јединице локалне самоуправе, иако су имале средства за ове намене, нису исплатиле увећања плата у претходном периоду. Сходно наведеном, поједине јединице локалне самоуправе треба да преиспитају разлоге због којих нису запосленима у овим областима у претходном периоду исплатили наведена увећања.

У вези питања примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, упућујемо вас на члан 5. став 1. којим је прописано је да се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, која је у примени на дан доношења овог закона, умањује за 10%. Закон је ступио на снагу 28. новембра 2014. године.

И Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину уређено је да средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица треба планирати на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери.

Према наведеном Закону, корисници јавних средстава, којима се умањује планирани износ средстава за плате, односно износ за дотације организација обавезног здравственог осигурања, дужни су да у року од три дана од дана извршења коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је у примени на дан доношења овог закона (која није умањена за 10%) са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10% са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

Према томе, имајући у виду да је Закон и даље у примени, потребно је да се по обрачуну и исплати плата, издвајање на апропријацији економске класификације 465 и даље врши на начин како је то утврђено од почетка примене Закона. У супротном, примениће се одредбе члана 10. Закона.

20. Питање:

Да ли вантелесну оплодњу планирати у оквиру програма 11, програмска актуелност или као пројекат у програму 12?

Одговор:

У оквиру Програма 11 - Социјална и дечија заштита из разлога што је намена социјално давање.

21. Питање:

У Упутству стоји да се маса средстава може увећати за број запослених максимално до броја утврђеног у одлуци о максималном броју запослених. Да ли то значи да ако је у одлуци општини додељен број запослених већи од броја који општина може тренутно да запосли тј. за који има тренутно предвиђену масу средстава за зараде, може у 2018. години повећати масу средстава до броја који је на нивоу републике нама додељен?

Одговор:

Треба се придржавати члана 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину у коме је утврђено да локална власт у 2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину.

Према томе, горња граница до које се може планирати маса средстава за плате је маса утврђена чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, коју затим треба умањити односно увећати како је надаље у члану 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину наведено.

22. Питање:

Да ли школе спроводе јавне набавке за превоз ђака и радника или општинска управа?

Одговор:

Школе могу да спроводе јавне набавке за превоз ђака и радника.

23. Питање:

Како планирати инвестиције за школе: да ли на 463, па на одговарајући конто у аналитици?

Одговор:

Средства за ове намене се планирају се на економској класификацији 463 уколико је школа (непокретност) укњижена као својина Републике Србије, односно на економској класификацији 511 уколико је јединица локалне самоуправе носилац права својине.

24. Питање:

Разјасните повећање од 5% за установе социјалне заштите на локалу: да ли се то односи на раднике запослене у центрима за социјални рад чије се плате финансирају из општинског буџета? У локалним буџетима то је конто 463 и треба попунити табелу у одлуци о буџету када се односи на плате ових запослених.

Одговор:

Влада је утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему према којем запослени у установама социјалне заштите у 2018. години добијају повећање плата за 10%. Напомена: првобитни текст је предвиђао повећање плата за 5% запосленима у установама социјалне заштите, које су индиректни корисници буџета локалне власти.

25. Питање:

На који начин, односно на којој позицији у 2018. години планирати финансирање школског спорта? Да ли планирати преко спортског савеза на економској класификацији 481911 - Донације спортским омладинским организација или преко школа на економској класификацији 463?

Одговор:

На економској класификацији 481911 - Дотације спортским омладинским организацијама.

26. Питање:

Да ли се у одлуци о буџету може заједно планирати председник општине и општинско веће, пошто су извршни органи?

Напомињемо да их у пословним књигама водимо одвојено као директне кориснике.

Одговор:

Не, сви органи јединице локалне самоуправе исказују се посебно, као раздели у одлуци о буџету.

27. Питање:

Да ли наменска средства која су од министарства директно уплаћена на подрачун индиректног корисника и нису утрошена у 2017. години могу да се 31.12.2017. врате у буџет, па да се у 2018. године врате том индиректном кориснику као извор 01?

Одговор:

У 2017. години ова средства треба „превести“ преко уплатног рачуна за уплату јавних прихода, 733 – Текући или капитални трансфери од Републике у корист нивоа општине/града на извору 07 - Трансфери од осталих нивоа власти.

У 2018. години преносе се индиректном кориснику на извору 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Такође, одлуком о завршном рачуну општине/града за 2017. годину, ова средства треба навести као неутрошена средства из претходне године.

28. Питање:

Да ли се средства која родитељи уплаћују на добровољној бази тзв. „родитељски динар“ вртићу уплаћују на исти уплатни рачун као и за услугу боравка у вртићу 742156? Ако није, на који уплатни рачун треба уплаћивати средства?

Одговор:

Питање је упућено Славици Манојловић, руководиоцу групе за плате у МФ.

29. Питање:

За које намене се могу користити средства од министарства за припремни предшколски програм која преносимо вртићу?

Да ли се могу користити за зараде васпитача који воде предшколски програм?

Да ли је потребно средства прво унети у буџет, па тек онда пренети вртићу или директно са подрачуна општине на подрачун вртића?

Одговор:

Исправно је да се ова средства уплате на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, те да се потом усмере предшколским установама.

Према нашем мишљењу из ових средстава не треба финансирати плате запослених у предшколским установама (што се дешава у пракси), имајући у виду да је обавеза јединице локалне самоуправе да у буџету определи средства за ове намене.

30. Питање:

Где треба планирати плате по судским пресудама: на стварни трошак 411 и 412 или на 485 као штету, и где раскњижити плате скинуте принудном наплатом на 483?

Одговор:

Треба планирати као стварни трошак, на економским класификацијама 411 и 412. Према нашим сазнањима Државна ревизорска институција има другачији став.

31. Питање:

Како планирати средства на 465112, ако имамо Закон о привременом смањењу плата од 10% и 5% посто повећање?

Да ли масу за плате по члану 36. Закона о буџету Србије увећати за 5%, па умањити за 10%, у складу са Законом о привременом умањењу основица, па ту масу планирати на 465112?

Одговор:

Проценат умањења од 10% се врши у односу на основицу која се примењивала на дан ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (члан 5. став 1.).

32. Питање:

Како се обрачунава прековремени рад, објаснити?

Одговор:

Према члану 108. Закона о раду, запослени има право на увећање поред осталог и за прековремени рад и то најмање 26% од основице. Основицу за обрачун увећање зараде чини основна зарада. Општим актом (колективним уговором или правилником о раду) се утврђује конкретан % увећања по основу прековременог рада, који не може бити мањи од 26%.

Према томе, ако је запослени радио 10 часова одређеног дана, обрачунаће му се и исплатити основна плата за свих 10 часова, а за 2 сата ће му се обрачунати и исплатити основна плата по часу увећана за 26%. 

33. Питање:

Да ли планирати накнаде у натури у буџету за дечије пакетиће у 2018. години?

Одговор:

Може. С обзиром да се ради о праву утврђеном Посебним колективном уговором за државне органе (који примењује и локал), сматрамо да у одлукама о буџету за 2018. годину треба планирати средства за ове намене. 

34. Питање:

Где планирати локалне изборе, код Скупштине или код Управе?

Одговор:

У оквиру раздела Скупштине.

35. Питање:

Да ли на апропријацији 414 треба и даље планирати 3% од укупне масе за плате? Да ли је даље законска обавеза или треба планирати реално?

Одговор:

Реално планирати рационализацију, односно потребно је свођење броја запослених на број утврђен одлуком о максималном броју запослених.

36. Питање:

Ако по ИПА пројектима имамо грађевинске радове и капитално одржавање зграда, да ли то треба приказати као капиталне издатке?

Шта се дешава ако у првој години не почне увођење грађевинских радова и сви се радови пренесу у 2018. годину, а по уговору их треба завршити закључно са 2018. Годином?

Да ли то приказати као капиталне издатке?

Одговор:

Да, уколико је наведени пројекат уговорен као вишегодишњи.

37. Питање:

Општина жели да за потребе ЈКП купи земљиште које се у катастру води као пољопривредно, а користило би се као каменолом (експлоатација камена од стране ЈКП за насипање путева)

Да ли општина да одобри капиталну субвенцију ЈКП предузећу и на који начин онда да ЈКП прибави то земљиште?

Одговор:

Земљиште треба да прибави општина и да га да на коришћење ЈКП.

38. Питање:

Да ли се на исплату на комисију и бирачке одборе обрачунава порез на доходак грађана, за локалне изборе?

Одговор:

Чланом 9. став 1. тачка 29) Закона о порезу на доходак грађана прописано је да се не плаћа порез на доходак грађана на примања остварена по основу накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва - до 5.000 динара у оквиру истог изборног циклуса, односно пописа становништва.

39. Питање:

У складу са чланом 69. Посебног колективног уговора, да ли је могуће планирати средства за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених?

Одговор:

Чланом 69. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе предвиђено је да послодавац може да уз исплате месечне плате запосленима обезбеди средства из изворних прихода остварених у складу са законом од најмање 0,30% на масу средстава плаћених на име плате за превенције радне инвалидности и рекреативни одмор запослених у складу са колективним уговором код послодавца и финансијским средствима обезбеђеним за ове намене.

С обзиром на то да ово право није ограничено буџетским прописима, мислимо да је могуће планирати средства за ове намене.

40. Питање:

Запослени у центру за социјални рад који се финансирају из Републике у случају одласка радника у старосну пензију, коме подносе захтев за попуну тих радних места? Напомињем да систематизованих радних места има 11, а тренутно запослених 7.

Одговор:

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

41. Питање:

Како повећати плату запосленом који је стекао услов за напредовање у више звање, с обзиром да се плата и даље обрачунава по старој уредби?

Одговор:

Напредовање у платне разреде ће се за запослене код локалне власти примењивати по доношењу прописа којим ће се уредити платни разреди. Такође је неопходно испунити услове за напредовање утврђене Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

42. Питање:

Да ли се отпремнина рачуна као бруто или нето плата?

Одговор:

Нето.

43. Питање:

Код туристичко-спортске организације дошло је до статусне промене. ТСО је подељена на туристичку организацију и спортски центар. ТО је задржала ПИБ, матични број, ЈББК. Смањен је капитал и проширена делатност. Да ли ТО ради 2 завршна рачуна?

Одговор:

ТСО до момента статусне промене израђује завршни рачун, а ТО као самостална установа израђује завршни рачун од периода раздвајања, односно издвајања до краја године.

44. Питање:

С обзиром да Србија воде није јединицама локалне самоуправе урадила решење о утврђивању таксе за одводњавање за 2017. годину, како платити ову таксу, да ли по решењу из 2016. године у коме стоји да се такса за одводњавање плаћа по том решењу до доношења новог?

Наглашавам да се ради о веома великим износима и да се доношење решења не предвиђа до краја 2017. године за 2017. годину.

Одговор:
/
45. Питање:

Да ли за ИПА пројекте за које постоји обавеза предфинансирања, а касније се врши рефундација, планирати средства из извора 01 или из донација 56?

Одговор:

Потребно је планирати из оба извора.

46. Питање:

Где планирати, код ког корисника, реконструкцију Дома културе? Дом културе је јавна својина општине дата на коришћење Дому културе.

Одговор:

Треба планирати у оквиру раздела општинска/градска управа на економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти, Програм 13 - Развој културе и информисања, функција 820 - Услуге културе.

47. Питање:

Општине у региону основале су регионалну развојну агенцију. Агенција се бави израдом развојних пројеката и консалтингом. Општине агенцији плаћају чланарину. На ком конту треба планирати средства за чланарину? Да ли је агенција дужна да изда фактуру за чланарину?

Одговор:

Званичан став Министарства финансија (акт број: 110-00-127/2014-08 из 2014. године):

„Представници Министарства привреде, у чијој надлежности је Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС, број 51/2009 и 30/2010), као и Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС, број 74/2010 и 4/2012), у вези са утврђивањем врсте расхода које јединице локалне самоуправе, као оснивачи, опредељују за рад и пословање регионалних развојних агенција, изнели су следеће мишљење:

Јединице локалне самоуправе су оснивачи акредитованих регионалних развојних агенција и као њихови оснивачи у обавези су да издвајају средства (чланарину) за њихов рад и пословање, према одредбама Закона о регионалном развоју и Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата. Између јединица локалне самоуправе и акредитоване регионалне агенције закључује се уговор о износу средстава који се издваја из буџета јединица локалне самоуправе за услуге које акредитоване регионалне развојне агенције пружају оснивачима, а које могу бити различите у зависности од потреба јединица локалне самоуправе.

С тим у вези, са аспекта надлежности Министарства финансија - Сектора буџета, мишљења смо да расходе за ове намене треба планирати у зависности од врсте услуга које регионалне развојне агенције пружају оснивачима на основу уговора, на контима економске класификације утврђеним Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС, бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013, 106/2013, 120/2013 и 20/2014).“ 

48. Питање:

По новој Уредби о висини основице што се дешава са могућношћу повећања основице за 10% за средњу стручну спрему, која је била омогућена претходном Уредбом о висини основице за јединице локалне самоуправе?

Одговор:

Одговор је у вези са одговором на питање бр. 19. Закључком Владе којим се утврђују основице за запослене који раде у локалној власти утврдиће се да ли ће запослени са средњом стручном спремом моћи ово право да остваре.

49. Питање:

Да ли се у одлуци о буџету мора као посебна глава приказати „Буџетски фонд за заштиту животне средине“, који је евиденциони рачун или се може планирати у оквиру општинске управе?

Одговор:

Чланом 2. тачка 8) Закона о буџетском систему дефинисани су индиректни корисници буџетских средстава, између осталог и буџетски фондови. То значи да у одлукама о буџету за 2018. годину треба приказати Буџетски фонд за заштиту животне средине као посебну главу.

Напомињемо да је Предлогом закона о изменама Закона о буџетском систему предвиђено да се буџетски фондови бришу из дефиниције индиректних корисника јавних средстава (с обзиром на то да је буџетски фонд евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, дакле нема правни субјективитет), с тим што ће се наведена одредба примењивати од припреме и доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2019. годину. 

50. Питање:

Да ли МЗ могу инвестирати у атарске путеве?

Одговор:

Не, из разлога што су атарски путеви основна средства директног корисника тј. општинске/градске управе.

51. Питање:

Да ли мора да се угаси рачун сопствених прихода туристичке организације који се сада користи за посредовање у сеоском туризму и за продају и набавку сувенира?

Одговор:

Да. Туристичка организација није ни требала имати отворен рачун сопствених прихода.

52. Питање:

Да ли општина може да финансира по уговору лиценцирано удружење за помоћ у кући - геронто домаћице? Да ли се спроводи јавна набавка и који је конто: 423 или 472?

Одговор:

Конкурс, с обзиром да се ради о удружењу - економска класификација 481.

53. Питање:

Јединица локалне самоуправе има потписан споразум са Националном службом за запошљавање о финансирању јавних радова и обављању приправничког стажа. Национална служба преноси средства и ЈЛС врши исплату. Како планирати ове приходе тј. како књижити прилив тих прихода?

Одговор:

Средства Националне службе за запошљавање треба планирати на приходној страни на уплатном рачуну 733 на извору 07, а на расходној страни на економској класификацији 423 - Услуге по уговору. 

54. Питање:

Како урадити финансијски план за наредну годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, тј. како пројектовати пре свега капиталне инвестиције, када финансијска служба не располаже тим подацима?

Одговор:

Мора постојати међусобна комуникација између финансија и свих осталих служби, (Канцеларије за инвестиције, КЛЕР...) с обзиром да буџет сублимира расходе свих корисника буџетских средстава.

55. Питање:

Да ли се може у буџету планирати одређени износ новчаних средстава за учешће у пројектима, у случају да се у току године јави неки конкурс Покрајине или Републике (за који није знала када је планирала буџет) где би одређена општина конкурисала а за то нема потребну пројектну документацију или је потребно неко суфинансирање? 

Одговор:

Не, јер се не зна да ли ће и колико бити реализовани пројекти, а самим тим и колико средстава одвојити за учешће. Ако се у току године склопи неки уговор, до ребаланса буџета средства за ове намене могу се обезбедити из текуће буџетске резерве или променом апропријације.

56. Питање:

Да ли је општина дужна да заједно са доношењем одлуке о буџету донесе и кадровски план?

Одговор:

Припрема кадровског плана уређена је чланом 77. Закона запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим је прописано да се нацрт кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом, а усваја се истовремено са одлуком о буџету.

57. Питање:

Оснива се ново јавно предузеће. Да ли је могуће таквим јавном предузећу дати субвенцију и да ли у том случају могу да се субвенционишу и плате?

Одговор:

Поставља се питање оправданости планирања субвенције за новоосновано ЈП, које се оснива, између осталог, у циљу стицања добити, а нарочито не треба планирати субвенције за зараде запослених у ЈП.

58. Питање:

Ако је општини додељено 165 запослених по одлуци о максималном броју запослених, а општина има масу средстава за 156 запослених, да ли постоји могућност да се тражи повећање масе средстава за плате (до броја 165)?

Одговор:

Не. Одговор је дат код 21. питања.

59. Питање:

На ком конту треба планирати средства за рад Црвеног крста? На 481 или 465?

Одговор:

На конту 481131 - Дотације Црвеном крсту Србије.