03. Ликвидатура

Модул који омогућава: 

 

а) штампу вирмана за пренос средстава буџетским корисницима уз аутоматско праћење и контролу планираних апропријација по позицијама текућег плана расхода; 

 

б) аутоматски обрачун износа са нето на бруто или обратно, за исплату осталих примања (уговор о делу, ауторски, разне исплате-вештаци, поротници, итд.), формирање потребних образаца: ОПЈ-2, ОПЈ-4, ОПЈ-6, МУНК, вирмани, као и генерисање и пренос налога за књижење тих промена у главну књигу; 

 

в) формирање фајлова за електронско плаћање обавеза за УЈП (Управа за јавна плаћања) или за електронски трансфер према Трезору Републике; 

 

г) аутоматско генерисање налога за књижење у базу финансијских промена, на претходно дефинисана конта, аналитике, позиције; 

 

д) штампу захтева (1-5) за пренос средстава из буџета или за разна плаћања.