СОФТВЕР

 

Завод за унапређење пословања је у својој дугогодишњој пракси развио софтвер за буџетски систем ТрезорСаветник.

Трезор - програм за буџетско рачуноводство је јединствени програм те врсте на нашем тржишту, прилагођен најновијим законима, а пре свега Закону о буџетском систему. Главна предност програма је да нема потребе за уносом једног податка на више места зато што постоји аутоматска веза свих корисника програма. На пример: један корисник може своје унете податке архивирати и електронском поштом послати у трезор, где се ти подаци могу дописати у одговарајуће базе података у посебној опцији програма. Из тако формираних збирних база могу се штампати сви потребни извештаји: по сваком посебном органу или збирно, на изабраном нивоу (глава, раздео).

Планирање:

а) план прихода и план расхода по економској класификацији, уплатним рачунима, разделима, главама, позицији (редном броју) и по организационој структури коју корисник програма самостално, према потребама за анализу и извештавање, креира (буџет и буџетски корисници, директни и индиректни);

б) годишњи, месечни, квартални план, квоте, апропријације, и план који корисник програма дефинише;

в) припрема и процена плана, претходни планови, ребаланс, аутоматска измена и препис планова, као и израчунавање апропријација на бази унетих параметара;

г) креирање аналитичког плана расхода за изабрану позицију, на основу кога се аутоматски добија збир по позицији, конту, разделу, глави, итд.;

д) праћење остварења и извршења планова по контима, аналитикама (буџетским корисницима), глави, разделу, организационим јединицама, или кумулативно, на изабраном нивоу.

Финансијско:

а) унос дневних пословних промена и дневна ажурност свих књига (главна књига и помоћне књиге);

б) картица, спецификација, закључни лист, појединачно или збирно, консолидовано на изабраном нивоу организационе јединице и конта;

в) аутоматска израда прописаних образаца од 1 – 5, са изабраним нивоом консолидовања (конто, раздео, организациона јединица).

Извештавање:

а) табеле о оствареним приходима по економској класификацији и уплатним рачунима, структура и проценат остварења, остатак за остварење;

б) табеле о извршеним расходима по разделу, глави, позицији, конту, структура и проценат извршења, остатак за извршење;

в) све табеле садрже износе: за изабрани дан, период, месец и текућу годину;

г) Образац број 5 за организациону јединицу или кумулативно, на изабраном нивоу.

Пренос средства и ликвидатура:

а) штампа вирмана за пренос средстава буџетским корисницима уз аутоматско праћење и контролу планираних апропријација по позицијама текућег плана расхода;

б) аутоматски обрачун износа са нето на бруто или обратно, за исплату осталих примања (уговор о делу, ауторски, разне исплате-вештаци, поротници, итд.), формирање потребних образаца: ОПЈ-2, ОПЈ-4, ОПЈ-6, МУНК, вирмани, као и генерисање и пренос налога за књижење тих промена у главну књигу;

б) формирање фајлова за електронско плаћање обавеза за УЈП (Управа за јавна плаћања) или за електронски трансфер према Трезору Републике;

в) аутоматско генерисање налога за књижење у базу финансијских промена, на претходно дефинисана конта, аналитике, позиције;

г) штампа захтева (1-5) за пренос средстава из буџета или за разна плаћања.

Основна средства:

Комплетна евиденција, обрачун амортизације и ревалоризације са свим прописаним РЕВ обрасцима; аутоматско формирање финансијског налога за књижење промена основних средстава.

Обрачун зарада и накнада зарада:

Апликација урађена по најновијим законским прописима; обрачун веома брз и лак, како за редован рад, тако и за боловање, породиље, неплаћено и сл.; могућност обрачуна накнада (путни налог, превоз у јавном саобраћају, солидарна помоћ) и аутоматска припрема база за исплате преко КРТ-а Републике Србије.

Техничке карактеристике

Сви модули су унифицирани (менији, коришћење функцијских тастера, опције за штампу, унос, измена).

Дизајн интерфејса према кориснику омогућава лако коришћење програма и брз унос података. При уносу постоје логичке контроле да би се смањила могућност грешки. Кориснику су увек на располагању додатне функције као што су: календар, калкулатор, помоћ за текућу опцију.

Модули су повезани у јединствен програмски систем тако да при уносу нема редуданције података, а то значи да једанпут унет податак је тренутно видљив и доступан свим модулима.

Обезбеђено је аутоматско генерисање података у појединим модулима на основу већ унетих података у другим модулима (нпр. формирање налога у финансијском на основу промена у ликвидатури или фактурисању).

Програм је пројектован за вишекориснички рад и истовремен приступ подацима од стране више корисника.

На нивоу корисника развијена су три нивоа заштите. Први ниво је дефинисање права приступа модулима. Други ниво је дефинисање права на покретање одређених опција у менијима. Трећи ниво су права приступа појединим базама података.