01. Обрачун зарада и накнада

Обрачун зарада је програмски пакет који обезбеђује обрачун зарада запослених у складу са законским прописима. Коришћењем опције за унос параметара обрачуна и константи, сваки корисник може прилагодити апликацију свом начину обрачуна.

 

Апликација урађена по најновијим законским прописима, а обрачун је веома брз и лак, како за редован рад, тако и за боловање, породиље, неплаћено и сл. Постоји могућност обрачуна накнада (путни налог, превоз у јавном саобраћају, солидарна помоћ) и аутоматска припрема база за исплате преко КРТ-а Републике Србије за буџетске кориснике.

 

Извештаји који се могу добити после извршених обрачуна су: платне листе, спискови за исплату у банци и на благајни, рекапитулације обрачуна, лични картони запослених, М4 обрасци, спискови за кредиторе, итд.