02. Финансијско

Финансијско књиговодство је сегмент интегралног пословно-информационог система, који обезбеђује ажурирање и праћење финансијског пословања предузећа, извештаје за интерну употребу, званичне извештаје и евиденцију односа са купцима и добављачима.

Поред могућности самосталног рада, омогућава и аутоматско преузимање информација из осталих делова система (робног књиговодства, основних средстава, обрачуна зарада итд.). Тиме је постигнуто да се подаци о једној пословној промени уносе у систем једанпут, а обрађују онолико пута колико то корисник захтева.

Оваквим начином рада скраћује се пут тока документације и смањује могућност појаве евентуалних грешака.