3. ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - СА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА -

 

 

Издање 2016. година

 

Цена 2.200,00динара

 

Аутор: Секула Новаковић

 

У овој књизи, чији аутор је наш дугогодишњи стручни сарадник, на преко 400 страница обрађени су сви радноправни институти који се односе на запослене (функционере, службенике и намештенике) у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, почев од заснивања и трајања радног односа па до његовог престанка. Обрада наведених питања извршена је првенствено према одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који почиње да се примењује 1. децембра 2016. године, али и према другим законима и пратећим подзаконским актима који се односе на овај домен уређивања радних односа. У оквиру теоретско-правне обраде материје која чини садржину ове књиге дата су стручна објашњења неопходна за разумевање и примену свих радноправних питања којима је уређен статус запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.

 

 Књига има и високу практичну употребну вредност јер садржи и примере (моделе) свих најважнијих аката (одлука, решења и др.) који се односе на сложену радноправну материју која је предмет њене обраде. Иако ови примери (којих има 75) имају инструкциони карактер, они се могу лако прилагодити практичним потребама сваког органа, службе и организације у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе.

 

Књига садржи и текст Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и других прописа и подзаконских аката који се односе на положај запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.

 

За све ближе информације можете се обратити на телефоне ЗУП-а.