4. РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И КОД ДРУГИХ ПОСЛОДАВАЦА - са практичним примерима -

Цена књиге је 3780,00 динара

КЊИ­ГА ЈЕ НА­МЕ­ЊЕ­НА :

За­по­сле­ни­ма:

            • У др­жав­ним ор­га­ни­ма и јав­ним слу­жба­ма

Ми­ни­стар­стви­ма, ор­га­ни­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма Ре­пу­бли­ке, од­но­сно ло­кал­не вла­сти, упра­ва­ма, се­кре­та­ри­ја­ти­ма, аген­ци­ја­ма, пра­во­суд­ним ор­га­ни­ма (су­до­ви, јав­на ту­жи­ла­штва, јав­на пра­во­бра­ни­ла­штва, ор­га­ни за пре­кр­ша­је, за­тво­ри, КП и ВП до­мо­ви),

јав­ним пред­у­зе­ћи­ма, ди­рек­ци­ја­ма и фон­до­ви­ма, по­ре­ским упра­ва­ма, шко­ла­ма, уста­но­ва­ма кул­ту­ре, уста­но­ва­ма со­ци­јал­не за­шти­те, оста­лим уста­но­ва­ма, ко­ри­сни­ци­ма сред­ста­ва ор­га­ни­за­ци­ја оба­ве­зног со­ци­јал­ног оси­гу­ра­ња (здрав­стве­не и апо­те­кар­ске уста­но­ве чи­ји је осни­вач Ре­пу­бли­ка или ло­кал­на власт).

Код дру­гих по­сло­да­ва­ца

При­вред­ним дру­штви­ма, бан­ка­ма и дру­гим фи­нан­сиј­ским ор­га­ни­за­ци­ја­ма, оста­лим по­сло­дав­ци­ма ко­ји се су­сре­ћу са број­ним про­бле­ми­ма из обла­сти ра­да или се ба­ве овом про­бле­ма­ти­ком.

КРАТАК ОПИС КЊИГЕ:

У првом делу ове књиге детаљно су обрађени радни односи у државним органима, односно радноправни положај државних службеника и намештеника према Закону о државним службеницима и осталој нормативној регулативи која третира ово питање (други посебни закони и подзаконски акти - уредбе).

У другом делу књиге дат је потпуни приказ свих важнијих решења Закона о раду, који је системски закон у области радних односа и који се, као такав, примењује (потпуно, примарно или супсидијарно) на запослене у свим радним срединама. Као општи пропис о раду, овај закон примењује се и на лица запослена у државним органима по свим питањима која нису уређена посебнм режимом радних односа, тј. Законом о државним службеницима или другим посебним законом.

Уз потпуну теоретско-правну обраду свих значајних питања из радноправне материје (и у посебном режиму радних односа који се примењује на државне службенике и намештенике, као и у општем режиму радних односа који важи за запослене код других послодаваца, а под одређеним условима и за запослене у државним органима), дата су и одговарајућа објашњења неопходна за њихово разумевање и практичну примену.

Посебна вредност ове књиге је у томе што она садржи и практичне примере (моделе) најважнијих општих аката, одлука, решења и других аката из области радних односа (укупно 150) и из општег и из посебног режима. Иако ови примери имају оријентациони карактер, они се могу лако прилагодити практичним потребама сваког послодавца.

Књига је формата Б5, а има 706 страница.

Да би погледали садржај књиге кликните на следећи линк:

http://zup.co.rs/dogadjaji/sadr_s.pdf