2. КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ СА УПЛАТНИМ РАЧУНИМА

 Издање 2019. година

Цена 1.650,00динара

 1. марта 2016. године почео је да се примењује нови Правилник о стандардном класификационом оквиру и  Контном плану за буџетски систем (у даљем тексту: Правилник), објављен у „Службеном гласнику РС“, број  16/2016, који је заменио до сада важећи Правилник („Службени гласник РС”, бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012,  95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 – исправка, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014,  81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 и 105/2015), много пута  мењан и допуњаван, који је престао да важи.

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - исправка, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 и 105/2015) такође је престао да важи 1. марта 2016. године, а на снагу је ступио нови, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 16/2016.

У овом издању, као прилози у склопу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, налази се шема функционалне класификације и контни план, а у склопу Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна налази се:

1) план рачуна за уплату јавних прихода;

2) структура елемента позива на број одобрења;

3) списак општина, градова аутономних покрајина и републике са шифрама трезора и надлежним унутрашњим јединицама управе за трезор;

4) списак царинарница и њихових организационих јединица;

5) упоредни преглед старих и нових рачуна за уплату јавних прихода који нису уплаћени по прописима који су престали да важе

6) преглед рачуна за уплату новчаних казни по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку

Надамо се да ће и ово издање, као и сва до сада објављена под окриљем ЗУП-а, наћи примену у вашем свакодневном раду.

До неког следећег издања, желимо вам успешан рад.