08. Садржај 08/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - НЕБОЈША НЕНАДОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК

I АКТУЕЛНОСТИ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

Ивана Бошковић

ПРОМЕНА СТРУКТУРЕ ЕЛЕМЕНТА „ПОЗИВ НА БРОЈ ЗАДУЖЕЊА“

Алжбета Марко

НОРМАТИВНИ ОСНОВ ЗА БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2021. И СЛЕДЕЋЕ ДВЕ ГОДИНЕ

Татјана Миливојевић

ПОСТУПАЊE ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИЛИКОМ ИЗВРШАВАЊА ПРОПИСАНИХ НАДЛЕЖНОСТИ

Миланка Марковић

АКТУЕЛНА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Др Наташа Завођа

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПОСЛОДАВАЦА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У СКЛАДУ СА НОВОУСВОЈЕНИМ ПРОПИСИМА

Драгица Рајовић

КОМЕНТАР ЗАКОНА О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАЧУНОВОДСТВЕНОМ ОБУХВАТАЊУ ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА И ПОМОЋНИХ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ОГЛЕДНИ ПРИМЕР)

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

САДРЖИНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ПОДЗАКОНСКИМ АКТОМ

Борисав Кнежевић

КОНЦЕСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ДИРЕКТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О КОНЦЕСИЈАМА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОД ПОСЛОДАВАЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКИМ ОДРЕДБАМА И МИШЉЕЊИМА НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА

Секула Новаковић

УГОВОР О РАДУ КАО АКТ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА У ОПШТЕМ РЕЖИМУ РАДА

Биљана Бауцал - Рајић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ

Др Весна Стојановић

ДОНЕТ ЈЕ НОВ ПРАВИЛНИК О ДРУШТВЕНОМ СТАНДАРДУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРД AS 2500 PCAOB - ПОСТУПЦИ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ РАЧУНЕ И ОБЈАВЉИВАЊА

Слободанка Келечевић

КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕГИСТРОВАЊА, ЕВИДЕНТИРАЊА И ДОСТАВЉАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА, ФОРМАТУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА, КАО И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРИХВАТАЊА И ОДБИЈАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Весна Јовичић

OДНОС ИЗМЕЂУ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА, УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И КОНТРОЛЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ПРАВО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ДА ДОБИЈЕ ПРАВНУ ПОМОЋ ОД ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Душица Стојановић

ПРИМЕНА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

ПОВРАЋАЈ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић - Богдановић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН (ОДРЕЂЕНИХ) НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КОЈЕ РОДИТЕЉИ УПЛАЋУЈУ НА РАЧУН ШКОЛЕ СА АСПЕКТА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ОКВИРУ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕГИСТРОВАЊА, ЕВИДЕНТИРАЊА И ДОСТАВЉАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА, ФОРМАТУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА, КАО И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРИХВАТАЊА И ОДБИЈАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (234. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ