07. Садржај 07/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - НИКОЛА ВУЧЕН, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

СМАЊЕЊЕ ОБИМА БУЏЕТА ТОКОМ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ПУТЕМ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

Миланка Марковић

ИСТИЧЕ РOК ЗA ПOДНOШEЊE ПРИJAВЕ ЗA УТВРЂИВAЊE НAКНAДE ЗA ЗAШТИТУ И УНAПРEЂEЊE ЖИВOТНE СРEДИНE

Др Наташа Завођа

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КРОЗ УСВОЈЕНИ ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за 2020. годину

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈA О ЕКОНОМСКИМ МИГРАЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021. - 2027. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Борисав Кнежевић

ЈАВНО-ПРИВАТНА ПАРТНЕРСТВА И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР И ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ТОГ ПРИМАЊА

Биљана Бауцал - Рајић

КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА У ПРИВАТНЕ СВРХЕ ЗАПОСЛЕНОГ

Секула Новаковић

ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ АКАТА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

Др Весна Стојановић

ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗБОГ ПОСТОЈАЊА ТЕЛЕСНОГ ОШТЕЋЕЊА ПРОУЗРОКОВАНОГ ПОВРЕДОМ НА РАДУ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНОМ БОЛЕШЋУ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРД AS 2415 PCAOB - ОЦЕНА СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ

Слободанка Келечевић

УЛОГА И ЗНАЧАЈ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Весна Јовичић

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОСНОВ ДОБРОГ РУКОВОЂЕЊА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ДОСТАВЉАЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ АКО СУ ДОСТУПНИ ПУТЕМ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА И РЕГИСТАРА

Јелена Маринковић

РАЗВРСТАВАЊЕ СТАНА КАТЕГОРИЗОВАНОГ КАО УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Душица Стојановић

ПРОМЕТ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА СА АСПЕКТА ПДВ

ПРИЈЕМ ПОДАТАКА ОД ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљна Мирић - Богдановић

САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (233. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ