05. Садржај 05/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Зоран Касаловић, државни секретар у
Министарству државне управе и локалне самоуправе

I АКТУЕЛНОСТИ

Татјана Миливојевић

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Алжбета Марко

МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА РЕЗЕРВИ БУЏЕТА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У ЗЕМЉИ

Миланка Марковић

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА У ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Др Наташа Завођа

УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА ЗА ВРЕМЕ
ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ПОСЕБНО У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Драгица Рајовић

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ (V део)

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈA ИНДУСТРИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ НА ОСНОВУ ПРЕНЕТИХ
БИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА ИЗ 2019. ГОДИНЕ

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 31.03.2020.
ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОДОБРЕНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ

Славица Медић

ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (СУВЕНИРА)
КОД ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

РОКОВИ У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ПРАВА У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Борисав Кнежевић

НАМЕШТАЊЕ ПОНУДА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ОБРАЧУН ЗАРАДЕ ЗА РАД СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ У СЛУЧАЈУ
КАДА ЗАПОСЛЕНИ У ИСТОМ МЕСЕЦУ У ЈЕДНОМ ПЕРИОДУ РАДИ КОД ВИШЕ ПОСЛОДАВАЦА,
А У ЈЕДНОМ ПЕРИОДУ ИСТОГ МЕСЕЦА САМО КОД ЈЕДНОГ ПОСЛОДАВЦА

Биљана Бауцал - Рајић

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ПРЕМИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
И ПЕНЗИЈСКИ ДОПРИНОС У ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД

Секула Новаковић

УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И НАЧИН ПОПУЊАВАЊА
РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Др Весна Стојановић

ОБРАЗОВАЊЕ И РАД ОРГАНА ВЕШТАЧЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ У ДРУГОМ СТЕПЕНУ ОДЛУЧИВАЊА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

РЕВИЗОРСКИ СТАНАРД AS 2410 PCAOB - ПОДАЦИ И ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА

Слободанка Келечевић

ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Весна Јовичић

ПРИНЦИПИ COSO ОКВИРA - ОСНОВ ЗА ДОБРО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ СРЕДСТВИМА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

МОГУЋНОСТ ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА САГЛАСНО ОДРЕДБАМА
ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА

Јелена Маринковић

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ПОКЛОНА

Душица Стојановић

ПРАВО НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ДОПУНАМА
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ДОПУНАМА
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - пречишћен текст -

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (231. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА МАЈ 2020. ГОДИНЕ