04. Садржај 04/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - НОВИЦА ТОНЧЕВ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

I АКТУЕЛНОСТИ

Ивана Бошковић

ПОМЕРАЊЕ РОКОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Милеса Марјановић

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Татјана Миливојевић

ПОСТУПАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У 2020. ГОДИНИ

Алжбета Марко

УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ СА БУЏЕТОМ

Драгица Рајовић

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ (IV део)

Нада Ђорђевић

ОСВРТ НА ЗАКОН О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

Миланка Марковић

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2020. - 2024. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Славица Медић

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Славица Медић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2020. ГОДИНЕ

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 31.12.2019. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Ивана Бошковић

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И СВОЈИНИ ГРАЂАНА

Биљана Мирић - Богдановић

УТВРЂИВАЊЕ ОПОРЕЗИВЕ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ИСТИХ

Борисав Кнежевић

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић-Гајић

ВАСКРШЊИ И ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ

Биљана Бауцал - Рајић

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Секула Новаковић

ОДГОВОРНОСТ СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПОВРЕДУ ДУЖНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

Др Весна Стојановић

ОБРАЗОВАЊЕ И РАД ОРГАНА ВЕШТАЧЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ У ПРВОМ СТЕПЕНУ ОДЛУЧИВАЊА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРД AS 2410 PCAOB РАЗМАТРАЊЕ ПОЈМА „ПОВЕЗАНЕ СТРАНЕ“

Слободанка Келечевић

КОНТРОЛА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Весна Јовичић

ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАВАЊЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА О СТАЊУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И ЈЕДИНСТВЕНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ САНДУЧИЋА

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

ВРЕДНОСНИ ВАУЧЕРИ СА АСПЕКТА ЗАКОНА О ПДВ

УТВРЂИВАЊЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ- пречишћен текст -

УРЕДБА О ПОМЕРАЊУ РОКОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

НАСТАЛОГ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (230. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ