06. Садржај 06/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - ПЕРА МИЛАНКОВ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I АКТУЕЛНОСТИ

Милеса Марјановић, Мирослав Бунчић

ТРАНСПАРЕНТНОСТ БУЏЕТА И ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ

Алжбета Марко

ПОСЛОВИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, ОДНОСНО УЧЕНИКУ

Татјана Миливојевић

НЕДОУМИЦЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА O ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Нада Ђорђевић

НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА КОЈЕ ДОНОСЕ ОРГАНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Миланка Марковић

ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Добрила Кнежевић

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2019. - 2020. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Александар Ранковић

КОРЕКЦИЈА ПОГРЕШНО ОБРАЧУНАТЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ПЛАТЕ

Славица Медић

ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕМА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ПУТЕМ АСИГНАЦИЈЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ПОСЕБНЕ ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ НАБАВЉАЊА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Борисав Кнежевић

СУПСИДИЈАРНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ КОД ЗАШТИТЕ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић-Гајић

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА У 2019. ГОДИНИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Секула Новаковић

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Бауцал - Рајић

ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Нада Ђорђевић - Гајић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ НА ЗАРАДУ ПЕНЗИОНЕРА

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ

Др Весна Стојановић

ПРАВО НА РАД И ЗАПОСЛЕЊЕ ПОСЛЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

СТАНДАРД 2305 PCAOB - МАТЕРИЈАЛНИ АНАЛИТИЧКИ ПОСТУПЦИ

Слободанка Келечевић

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Весна Јовичић

НОВИНЕ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКИХ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ПОРЕСКОМ ОБАВЕЗАМА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

Јелена Маринковић

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

ПРИМЕНА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ КРОЗ ДАТА СЛУЖБЕНА МИШЉЕЊА

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

НАСТАНАК ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ЗГРАДЕ У ИЗГРАДЊИ, НА КОЈИМА СУ ИЗВЕДЕНИ ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА КОНСТРУКТИВНИМ СКЛОПОМ

Биљана Мирић - Богдановић

САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

УРЕДБA О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА СА ТИХ РАЧУНА

ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (220. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈУН 2019. ГОДИНЕ