07. Садржај 07/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ОСВРТ НА ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И ПОСТУПКУ ИНВЕСТИЦИОНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

Нада Ђорђевић

ПРЕДЛОЖЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Добрила Кнежевић

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Др Весна Стојановић

ПОСТУПАК И НАЧИН ПОВРАЋАЈА ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ

Славица Медић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2018. ГОДИНЕ

Христивоје Костић

ОТПЛАТА НАМЕНСКИХ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА КАО РАЗЛОГ ОСПОРАВАЊА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Борисав Кнежевић

ОЦЕНА ОЕЦД-А О СПРОВОЂЕЊУ РЕФОРМЕ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СРБИЈИ - ПРАВНИ ЛЕКОВИ, КАПАЦИТЕТ НАРУЧИЛАЦА, ОСНОВНА НАЧЕЛА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ОПОРЕЗИВАЊЕ ТРОШКОВА И ДРУГИХ РАСХОДА КОЈИ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ЛИЦИМА КОЈА НИСУ ЗАПОСЛЕНА КОД ИСПЛАТИОЦА

Секула Новаковић

НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

Биљана Бауцал - Рајић

ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

СТАНДАРД 11 PCAOB - ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА РЕВИЗИЈЕ И ВЕЗА СА СТАНДАРДОМ 14

Слободанка Келечевић

ЈАВНА НАБАВКА АРХИТЕКТОНСКИХ УСЛУГА

Јасминка Недић - Станишић

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА РАД СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Весна Јовичић

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ - КЉУЧ СИГУРНОГ УСПЕХА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА СПОРНЕ СИТУАЦИЈЕ НАСТАЛЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Душица Стојановић

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Биљана Мирић - Богдановић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА НЕДОБИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (209. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ