Oznaka nije uneta na odabranom jeziku

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ПЛАНИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА У БУЏЕТИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРИМЕРОМ ОБРАЧУНА ДЕФИЦИТА И РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА

Татјана Миливојевић

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈA ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2018. – 2026. ГОДИНЕ

Др Весна Стојановић

ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ ИНВАЛИДНОГ ДЕТЕТА

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Славица Медић

ИЗ­ВЕ­ШТАЈ О ИЗ­ВР­ШЕ­ЊУ ОД­ЛУ­КЕ О БУ­ЏЕ­ТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 30.06.2018. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ И ОДОБРЕНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ

Ивана Бошковић

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ У ДРУШТВЕНОЈ, ДРЖАВНОЈ И СВОЈИНИ ГРАЂАНА

Александар Ранковић

ЕВИДЕНТИРАЊЕ АВАНСНИХ ПЛАЋАЊА НА ПРИМЕРУ ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ НИЈЕ У СИСТЕМУ ПДВ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ПРИМЕНА ЧЛАНА 63. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ПРАКСИ

Борисав Кнежевић

ЗНАЧАЈ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Славица Манојловић

ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Секула Новаковић

ПОДЕЛА, РАЗВРСТАВАЊЕ И ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Наташа Завођа

ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА ВЕЗАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА И ОБАВЕЗА ПРИЈАВЉИВАЊА ПОВРЕДА НА РАДУ

Биљана Бауцал - Рајић

ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ПЛАНИРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРОЦЕНА РИЗИКА СТАНДАРД 2100 PCAOB

Слободанка Келечевић

ИЗВОРНИ И УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Весна Јовичић

РИЗИЦИ И ИЗАЗОВИ У УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

РЕГИСТРАЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

 ПОВРАЋАЈ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић - Богдановић

АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ - пречишћен текст -

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (212. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ