10. Садржај 10/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Ненад Бесеровац, председник општине Богатић

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ПЛАНИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА У БУЏЕТИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА МОДЕЛОМ ИСКАЗИВАЊА ДЕФИЦИТА

Татјана Миливојевић

ИЗРАДА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ СХОДНО АКТУ ВЛАДЕ

Миланка Марковић

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА

Добрила Кнежевић

ПРОГРАМ ЗА ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И РЕГУЛАТИВЕ „Е-ПАПИР” ЗА ПЕРИОД 2019. - 2021. ГОДИНЕ

Миланка Марковић

ОБАВЕЗА ПРОПИСИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АКТОМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биљана Мирић - Богдановић

ПОГОДНОСТИ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ИНОВАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Александар Ранковић

СОФТВЕРСКА ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О НОМЕНКЛАТУРИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА СА СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Славица Медић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 30.06.2019. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ И ОДОБРЕНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ

Ивана Бошковић

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ У ДРУШТВЕНОЈ, ДРЖАВНОЈ И СВОЈИНИ ГРАЂАНА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ПРАВНА ЗАШТИТА - НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ИЗМЕНЕ И НОВИНЕ КОЈЕ НАС ОЧЕКУЈУ (I ДЕО)

Борисав Кнежевић

ОКВИРНИ СПОРАЗУМИ КАО ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Секула Новаковић

ПОСЕБНА РАВНОПРАВНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ

Биљана Бауцал - Рајић

ОДОБРАВАЊЕ ЗАЈМА ЗАПОСЛЕНИМА

Др Весна Стојановић

ПРАВО НА ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ - ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Наташа Завођа

ЗАКОНСКО УРЕЂЕЊЕ РАДА АГЕНЦИЈА ЗА УСТУПАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

СТАНДАРД 2400 ПОСЕБНИ АСПЕКТИ РЕВИЗИЈЕ (AS 2401 - РАЗМАТРАЊЕ ПРЕВАРА)

Слободанка Келечевић

ОБЕЗБЕЂИВАЊE И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Весна Јовичић

УПРАВЉАЧКА ОДГОВОРНОСТ КАО ТЕМЕЉ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА KOJИ УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ У ТЗВ. СТАТИЦИ

Душица Стојановић

ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА ЗА ДИПЛОМАТСКА И КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА И МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

ПРИНУДНА ЛИКВИДАЦИЈА ДРУШТВА

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

ИНФОРМАЦИЈА О НАДЛЕЖНОСТИ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОРГАНА УПРАВЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ЗАХТЕВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОДРШКЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА СА ТИХ РАЧУНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (224. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОВБАВЕЗА ЗА ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ