05. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva su segment integralnog poslovno informacionog sistema koji obezbeđuje evidenciju osnovnih sredstava i odgovarajućih promena na njima (nabavka, rashod, prodaja), predračun i obračun amortizacije, obračun revalorizacije, kao i štampu raznih pregleda, u skladu sa Zakonom o raučnovodstvu.

 

Kao modul jedinstvenog informacionog sistema, pored mogućnosti samostalnog rada, omogućava automatsko povezivanje sa finansijskim knjigovodstvom i likvidaturom.

Ažuriranje promena o osnovnim sredstvima se vrši evidentiranjem podataka o promenama sa dokumentacije (nabavka, prodaja, popis, otpis). Pri unosu se automatski kontroliše postojanje konta, dobavljača, partnera, amortizacione grupe u odgovarajućim matičnim bazama, kao i kontrola ostalih podataka. Svi uneti podaci mogu se prikazati na ekranu ili odštampati na štampaču u obliku raznih izveštaja.