SOFTVER

 

Zavod za unapređenje poslovanja je u svojoj dugogodišnjoj praksi razvio softver za budžetski sistem TrezorSavetnik.

Trezor - program za budžetsko računovodstvo je jedinstveni program te vrste na našem tržištu, prilagođen najnovijim zakonima, a pre svega Zakonu o budžetskom sistemu. Glavna prednost programa je da nema potrebe za unosom jednog podatka na više mesta zato što postoji automatska veza svih korisnika programa. Na primer: jedan korisnik može svoje unete podatke arhivirati i elektronskom poštom poslati u trezor, gde se ti podaci mogu dopisati u odgovarajuće baze podataka u posebnoj opciji programa. Iz tako formiranih zbirnih baza mogu se štampati svi potrebni izveštaji: po svakom posebnom organu ili zbirno, na izabranom nivou (glava, razdeo).

Planiranje:

a) plan prihoda i plan rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, uplatnim računima, razdelima, glavama, poziciji (rednom broju) i po organizacionoj strukturi koju korisnik programa samostalno, prema potrebama za analizu i izveštavanje, kreira (budžet i budžetski korisnici, direktni i indirektni);

b) godišnji, mesečni, kvartalni plan, kvote, aproprijacije, i plan koji korisnik programa definiše;

c) priprema i procena plana, prethodni planovi, rebalans, automatska izmena i prepis planova, kao i izračunavanje aproprijacija na bazi unetih parametara;

d) kreiranje analitičkog plana rashoda za izabranu poziciju, na osnovu koga se automatski dobija zbir po poziciji, kontu, razdelu, glavi, itd.;

e) praćenje ostvarenja i izvršenja planova po kontima, analitikama (budžetskim korisnicima), glavi, razdelu, organizacionim jedinicama, ili kumulativno, na izabranom nivou.

Finansijsko:

a) unos dnevnih poslovnih promena i dnevna ažurnost svih knjiga (glavna knjiga i pomoćne knjige);

b) kartica, specifikacija, zaključni list, pojedinačno ili zbirno, konsolidovano na izabranom nivou organizacione jedinice i konta;

c) automatska izrada propisanih obrazaca od 1 – 5, sa izabranim nivoom konsolidovanja (konto, razdeo, organizaciona jedinica).

Izveštavanje:

a) tabele o ostvarenim prihodima po ekonomskoj klasifikaciji i uplatnim računima, struktura i procenat ostvarenja, ostatak za ostvarenje;

b) tabele o izvršenim rashodima po razdelu, glavi, poziciji, kontu, struktura i procenat izvršenja, ostatak za izvršenje;

c) sve tabele sadrže iznose: za izabrani dan, period, mesec i tekuću godinu;

d) Obrazac broj 5 za organizacionu jedinicu ili kumulativno, na izabranom nivou.

Prenos sredstva i likvidatura:

a) štampa virmana za prenos sredstava budžetskim korisnicima uz automatsko praćenje i kontrolu planiranih aproprijacija po pozicijama tekućeg plana rashoda;

b) automatski obračun iznosa sa neto na bruto ili obratno, za isplatu ostalih primanja (ugovor o delu, autorski, razne isplate-veštaci, porotnici, itd.), formiranje potrebnih obrazaca: OPJ-2, OPJ-4, OPJ-6, MUNK, virmani, kao i generisanje i prenos naloga za knjiženje tih promena u glavnu knjigu;

c) formiranje fajlova za elektronsko plaćanje obaveza za UJP (Uprava za javna plaćanja) ili za elektronski transfer prema Trezoru Republike;

d) automatsko generisanje naloga za knjiženje u bazu finansijskih promena, na prethodno definisana konta, analitike, pozicije;

e) štampa zahteva (1-5) za prenos sredstava iz budžeta ili za razna plaćanja.

Osnovna sredstva:

Kompletna evidencija, obračun amortizacije i revalorizacije sa svim propisanim REV obrascima; automatsko formiranje finansijskog naloga za knjiženje promena osnovnih sredstava.

Obračun zarada i naknada zarada:

Aplikacija urađena po najnovijim zakonskim propisima; obračun veoma brz i lak, kako za redovan rad, tako i za bolovanje, porodilje, neplaćeno i sl.; mogućnost obračuna naknada (putni nalog, prevoz u javnom saobraćaju, solidarna pomoć) i automatska priprema baza za isplate preko KRT-a Republike Srbije.

 Tehničke karakteristike

Svi moduli su unificirani (meniji, korišćenje funkcijskih tastera, opcije za štampu, unos, izmena).

Dizajn interfejsa prema korisniku omogućava lako korišćenje programa i brz unos podataka. Pri unosu postoje logičke kontrole da bi se smanjila mogućnost greški. Korisniku su uvek na raspolaganju dodatne funkcije kao što su: kalendar, kalkulator, pomoć za tekuću opciju.

Moduli su povezani u jedinstven programski sistem tako da pri unosu nema redudancije podataka, a to znači da jedanput unet podatak je trenutno vidljiv i dostupan svim modulima.

Obezbeđeno je automatsko generisanje podataka u pojedinim modulima na osnovu već unetih podataka u drugim modulima (npr. formiranje naloga u finansijskom na osnovu promena u likvidaturi ili fakturisanju).

Program je projektovan za višekorisnički rad i istovremen pristup podacima od strane više korisnika.

Na nivou korisnika razvijena su tri nivoa zaštite. Prvi nivo je definisanje prava pristupa modulima. Drugi nivo je definisanje prava na pokretanje određenih opcija u menijima. Treći nivo su prava pristupa pojedinim bazama podataka.