1. Pitanje:

JP Direkcija za izgradnju ne nalazi se u sistemu PDV-a. Da li je JP Direkcija za izgradnju u obavezi da, na osnovu člana 10. tač. 2) i 3) Zakona o PDV plati PDV na situacije izvođača radova?

Odgovor:

Ako su ispunjeni uslovi za primenu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV, obavezu obračunavanja PDV za promet koji izvođač radova vrši obvezniku PDV - direkciji ima direkcija kao poreski dužnik. Pored uslova da je investitor obveznik PDV ili lice iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV (uslov koji je u konkretnom slučaju ispunjen), za primenu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV treba da su ispunjeni i sledeći uslovi: - da se radi o prometu u okviru izgradnje ili dogradnje građevinskog objekta; - da na direkciju glasi građevinska dozvola i da je ona izdata; - da je lice koje vrši promet obveznik PDV i da ima status izvođača radova, tj. da je reč o licu: sa kojim investitor (direkcija) ima zaključen ugovor o izgradnji, čiji je naziv, u svojstvu izvođača radova, istaknut na tabli kojom se obeležava gradilište obezbeđenoj od strane investitora, čije ovlašćeno lice pre početka radova potpisuje glavni projekat za izvođača radova i koje rešenjem određuje odgovornog izvođača radova na gradilištu. Ako bilo koji od navedenih uslova nije ispunjen, odredba člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV se ne primenjuje na taj promet, tj. PDV obračunava i plaća lice koje vrši promet dobara i usluga direkciji.

2. Pitanje:

Ako opština koja nije u sistemu PDV zaključi ugovor o renoviranju zgrade (zamena prozora, nova fasada itd.), da li plaća PDV izvođaču radova pa on plaća PDV ili opština plaća porez na uplatni račun i samim tim predaje obrasce poreskoj upravi?

Odgovor:

Za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru poslova renoviranja zgrade (zamena prozora, nova fasada itd.), PDV obračunava i plaća obveznik PDV koji vrši promet, tj. izvođač, s obzirom da se ne radi o izgradnji ili dogradnji građevinskog objekta, a što znači da nisu ispunjeni svi uslovi za primenu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV.

3. Pitanje:

Da li lokalna samouprava može biti donator, odnosno da li se ugovorom o donaciji mogu trošiti javna sredstva? Ako ne, gde je to regulisano?

Odgovor:

Lokalna samouprava ne može da bude donator. Odredbom člana 3. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem je definisano da se budžet priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije koja, između ostalog, obuhvata ekonomsku klasifikaciju koju čine klase prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka, u okviru Kontnog plana. Kontnim planom za budžetski sistem koji je sastavni deo ovog Pravilnika u okviru klase 400000 – Tekući rashodi nije predviđen subanalitički konto donacije.

4. Pitanje:

Kako knjižiti preuzete obaveze indirektnih korisnika budžeta u glavnoj knjizi trezora i na koji način evidentirati nefakturisane ugovorene obaveze indirektnih korisnika?

Odgovor:

Indirektni korisnici u skladu sa članom 12. stav 1. Uredbe o budžetskom računovodstvu vode svoju glavnu knjigu, kao i pomoćne knjige i evidencije i prilikom sastavljanja završnog računa u Bilansu stanja prikazuju preuzete obaveze koje konsoliduju direktni korisnici, a zatim ih preuzima Trezor i konsoliduje u glavnoj knjizi trezora.

Ugovorene obaveze koje nisu fakturisane, ako se misli na preuzete obaveze po zaključenim ugovorima, evidentiraju se zaduženjem subanalitičkog konta 131312 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja i odobrenjem subanalitičkog konta 291919 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja.

5. Pitanje:

Kupljeno je zemljište za proširenje ulice. Koja knjiženja je potrebno sprovesti i koju stopu amortizacije koristiti tj. kako ga razvrstati po nomenklaturi?

Napominjemo da se vrlo često dešava da se kupuje zemljište za proširenje groblja, pa i tu imamo nedoumice kako to knjižiti?

Odgovor:

Zemljište spada u nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i kao takvo se knjigovodstveno evidentira u skladu sa članom 10. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem. Zemljište ne podleže obavezi amortizaciji jer spada u prirodna bogatstva koja se ne troše.

6. Pitanje:

Šta sa sredstvima koja su ostala na računu mesnih zajednica neutrošena i preneta u narednoj 2013. godini, a potiču od zakupa poslovnog prostora? Ako ih treba preneti na račun budžeta, na koji uplatni račun i sa kojom oznakom izvora to treba uraditi? Ako ne treba, prilikom trošenja sa računa mesne zajedice koju oznaku izvora treba koristiti?

Odgovor:

Mesna zajednica je sredstva od zakupa trebala da prenese u 2012. godini na uplatni račun zakupa. S obzirom da sredstva nisu preneta već se nalaze u suficitu mesne zajednice za 2012. godinu, potrebno je da se u 2013. godini zaduži konto 321121 – Višak prihoda i primanja – suficit i stvori obaveza prema budžetu, odnosno da se odobri konto 254111 – Obaveza prema budžetu. Ova sredstva je potrebno uplatiti na uplatni račun Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovih budžeta broj: 840-742152-843 sa izvorom finansiranja 13.

7. Pitanje:

Mesna zajednica je izgradila vodovod, delom od dobrovoljnog priloga građana, delom od budžetskih sredstava. Kada je završen predat je na održavanje i staranje komunalnom javnom preduzeću. Doneta je odluka saveta mesne zajednice da građani prilikom plaćanja priključka deo sredstava uplaćuju na račun mesne zajednice. Kako tretirati ta sredstva? Da li je to uopšte moguće i koji dokument treba da prati uplatu građana (ugovor)? Da li se sredstva uplaćuju na račun mesne zajednice ili na uplatni račun budžeta – ako da na koji račun i sa kojom oznakom izvora? Na koji način pratiti takve i slične uplate, ako imaju određenu namenu?

Odgovor:

Sredstva koja građani uplaćuju kao dobrovoljni prilog na ime investicionog ulaganja ili održavanja potrebno je da se uplaćuju na uplatni račun budžeta 840-744251-843 – Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština. Izvor finansiranja je 01 – Prihodi iz budžeta, a pošto se radi o namenskim sredstvima u okviru poziva na broj, koji za izvor sredstava ima četiri mesta, ova sredstva se mogu pratiti sa posebnom šifrom (na primer Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta, a podizvor 01 - Dobrovoljni kapitalni transfer od građana za izgradnju vodovoda, što znači da se u pozivu na broj upisuje šifra: 0101).

8. Pitanje:

31.12. fizičko lice je greškom uplatio 15.000 dinara što sam morala da vratim u januaru 2013. godine uplatiocu. Gde to da knjižim? Da li će to biti suficit?

Odgovor:

U skladu sa gotovinskom osnovom ova sredstva bi predstavljala suficit. Međutim, s obzirom da se radi o pogrešno uplaćenim sredstvima, mišljenja smo da je potrebno ova sredstva stornirati sa tekućih prihoda i stvoriti obavezu na subanalitičkom kontu 291919 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja.

9. Pitanje:

Kako knjižiti manjak goriva koji ide na teret odgovornog lica i da li se obračunava porez?

Odgovor:

Odgovor na ovo pitanje se nalazi u Savetniku br. 12 iz 2012. godine u okviru teksta „Popis imovine i obaveza za 2012. godinu – Primeri knjiženja“.

10. Pitanje:

U 2012. godini isplaćene su obaveze prema porotnicima za 11. i 12. mesec 2011. godine. U 2013. godini, porotnici su izvršili povraćaj neto iznosa, jer su u izvršnom postupku naplatili ta sredstva. Kako knjižiti uplatu tj. povraćaj na redovan račun suda: da li kao prihod (7) ili storno rashod, ili pak sredstva vratiti u budžet?

Odgovor:

U 2012. godini kada su sredstva isplaćena porotnicima terećeni su rashodi, koji su kao takvi uticali na finansijski rezultat. Sredstva koja su porotnici uplatili na redovan račun suda potrebno je evidentirati kao obavezu prema budžetu (subanalitički konto 254111 – Obaveze prema budžetu) i sredstva vratiti na uplatni račun budžeta: 840-772111-843 – Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine.

11. Pitanje:

Da li opština može da otkupi korišćen nameštaj i opremu od nevladine organizacije koja je imala kancelariju u zgradi opštine i koja je prestala sa radom? Na koji način sprovesti ovu kupovinu? Da li je dovoljan kupoprodajni ugovor?

Odgovor:

Odredbom člana 33. stav 1. Zakona o javnoj svojini je definisano da se pribavljanje pokretnih stvari u javnoj svojini vrši na način propisan zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

12. Pitanje:

Domovi kulture i zgrade u kojima su smeštene prostorije mesnih kancelarija, tokom vremena, a verovatno prilikom denominacije, koja nije urađena kako treba, ne postoje u poslovnim knjigama mesnih zajednica. Međutim sada se vrše rekonstrukcije, odnosno kapitalna ulaganja.

Pošto zgrada kao zgrada ne postoji, ulaganja su knjižena na 425 šta uraditi?. Ko radi procenu vrednosti objekata? Da li mora ovlašćena kuća, odnosno agencija ili se može formirati komisija od stručnih ljudi?

Odgovor:

Mišljenja smo da za procenu vrednosti treba angažovati poresku upravi ili ovlašćenu kuću. Prema Zakonu o javnoj svojini član 29. stav 1. „Nepokretne stvari pribavljaju se u javnu svojinu i otuđuju iz javne svojine, polazeći od tržišne vrednosti nepokretnosti, koju je procenio poreski, odnosno drugi nadležni organ, u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda, ako zakonom nije drukčije određeno.“

13. Pitanje:

Izvršen je popis stvarnog stanja osnovnih sredstava u JP Direkciji za izgradnju i razvoj, sa stanjem 31.12.2011. godine. Procenu vrednosti uradila je komisija sastavljena od stručnih ljudi.

U pitanju su putevi prvog i drugog reda i ostala osnovna sredstva (oprema i sitan inventar). Iz različitih razloga, oznake puteva i drugih sredstava ne odgovaraju stanju u knjigama.

Da li smo uradili ispravno ako smo prethodno stanje po knjigama stavili kao neaktivno i ubacili popis sa novim vrednostima i oznakama? Šta raditi u buduće?

Odgovor:

Procenu vrednosti je potrebno uraditi u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini.

14. Pitanje:

Ko može da vrši procenu vrednosti nepokretnosti u državnoj svojini u procesu prevođenja iz prava korišćenja u pravo svojine? Da li mora Poreska uprava ili može i neko drugi?

Da li može opština umesto javnog preduzeća (Direkcije za izgradnju grada), da podnese zahtev za procenu i prevođenje nepokretnosti u državnoj svojini iz prava korišćenja u pravo svojine?

Odgovor:

Prema članu 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini:

„Nepokretne stvari pribavljaju se u javnu svojinu i otuđuju iz javne svojine, polazeći od tržišne vrednosti nepokretnosti, koju je procenio poreski, odnosno drugi nadležni organ, u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda, ako zakonom nije drukčije određeno.“

Prema članu 2. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanjem u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda: 

„Nepokretnosti u javnoj svojini pribavljaju se i otuđuju u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a izuzetno neposrednom pogodbom pod uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Početna kupoprodajna cena nepokretnosti koja se pribavlja ili otuđuje iz javne svojine utvrđuje se na osnovu akta poreskog ili drugog nadležnog organa, u visini procenjene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti, izražene u evrima, s tim što će ista biti uplaćena u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.“

15. Pitanje:

Da li neraspoređen višak prihoda iz prethodne godine može da se rasporedi rebalansom za tekuće rashode ili mora samo za kapitalne investicije?

Odgovor:

Može, uz uslov da se korišćenje ovih sredstava knjiži u skladu sa članom 13. Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem i iskaže u Obrascu 2 završnog računa, na OP 2347.

16. Pitanje:

Dobavljač je kasnio sa isporukom opreme, pa su mu fakture plaćene umanjene za zateznu kamatu po ugovoru, o čemu je obavešten putem knjižnog zaduženja. Kao kupac, poslali smo mu IOS sa stanjem u našim knjigama „0“ dinara. Potvrdio nam je stanje po našem IOS-u. Da li možemo na osnovu IOS-a da umanjimo obavezu prema dobavljaču?

Odgovor:

Po našem mišljenju može, s tim da je potrebno da odgovorno lice (naredbodavac) donese rešenje o umanjenju obaveze za iznos zatezne kamate po ugovoru, a na osnovu kog je potrebno sprovesti odgovarajuća knjiženja u glavnoj knjizi, kao i u pomoćnoj knjizi dobavljača.

17. Pitanje:

Budžet opštine je u decembru 2007. godine na račun MZ uplatio 1.000.000 dinara za namensku potrošnju. Budžetska inspekcija je u 2011. godini kontrolom ustanovila da su sredstva nenamenski utrošena, pa je rešenjem naložila da se sredstva u celosti vrate u budžet.

MZ je 31.12.2012. godine prikupljena sredstva od zakupa uplatila u budžet u iznosu od 631.760 dinara, a ostao je dug od 368.240 dinara za naredni period.

Kako izvršiti knjiženje u MZ i budžetu u 2013. godini?

Odgovor:

Ovo pitanje treba da rešite u saradnji sa budžetskom inspekcijom.

Prvo, za koje namene su sredstva nenamenski utrošena i koje su mere preduzete prema odgovornim licima.

Drugo, šta je sa finansijskim rezultatom za 2007. godinu, da li je on realan i da li u tim uslovima može da ostane.

Treće, da li budžet daje saglasnost da se ostvarena sredstva u 2012. godini, koja po Zakonu o budžetskom sistemu pripadaju budžetu, mogu koristiti za vraćanje duga nastalog po ovom osnovu.

Ako se oceni da je stanje realno, u MZ se rešenje budžetske inspekcije evidentira stavom 131312 / 254111, a uplata dela duga od 31.12. knjiži se stavom 254111 / 121112 .

Iznos po rešenju budžetske inspekcije budžet evidentira stavom 122155 / 291919, a delimičnu uplatu stavom 121112 / 772114 i 291919 / 121155.

18. Pitanje:

U decembru 2006. godine odobren je kredit od strane poslovne banke na period od 10 godina. Do 2009. godine nisu vršene nivelacije kredita na dan 31.12. niti su obračunavane kursne razlike. Na kontima klasa 2, 3 i 6 knjižen je iznos glavnice po srednjem kursu na dan otplate.

Pod 31.12.2009. godine izvršena je nivelacija i proknjižena (pogrešnim) stavom 131312 / 211411.

U 2010. godini ponovo nisu iskazane kursne razlike, a za nivelaciju je korišćen stav 131212 /211411.

U 2011. i 2012. godini kursne razlike kod otplate glavnice su pravilno iskazane. Na koji način izvršiti korekciju pogrešnih knjiženja na klasi 2 i 3? Kako sada proknjižiti nivelaciju na dan 31.12.2012. godine?

Odgovor:

U dosadašnjem periodu više puta je bilo ovakvih pitanja, kada su tražena i predlagana moguća rešenja za prevazilaženje ovih problema. Može se postaviti pitanje što ovaj problem do sada nije rešen i usklađen prema ondašnjim predlozima. Sada se može, takođe postaviti pitanje realnosti finansijskog rezultata po završnim računima ranijih godina zbog kursnih razlika. Ostaje obaveza ovog korisnika da uradi poseban hronološki pregled obračuna i knjiženja po ovom osnovu od 2006. do 31.12.2012. godine.

19. Pitanje:

 „Elektrovojvodina“ i naša opština sklopile su ugovor o izgradnji elektroenergetskog objekta na teritoriji naše opštine. Investitor je „Elektrovojvodina“ sa učešćem u finansiranju izgradnje sa 30%, dok opština učestvuje u finansiranju izgradnje sa 70%. Izgradnju vrši „Elektrovojvodina“ i po završetku izgradnje, novoizgrađeni objekat će se voditi u poslovnim knjigama „Elektrovojvodine“. Kako ovu poslovnu promenu (prenos sredstava iz budžeta opštine na račun „Elektrovojvodine“) proknjižiti kod opštine?

Odgovor:

Na ovo pitanje je dat odgovor u „Savetniku“, broj 2/2013.

20. Pitanje:

Sklopljen je ugovor između opštine, Fonda za kapitalna ulaganja APV i izvođača radova o izgradnji bazena. Opština je od izvođača primila šest privremenih situacija od kojih je Fond platio dve i dobijena je potvrda o uplati istih. Opština je platila 10,0 mil. dinara što je deo pete situacije. Inače, obaveza opštine je 60,0 mil. dinara, a Fonda 200,0 mil. dinara.

Da li u knjigovodstvu opštine treba evidentirati i plaćene i neplaćene situacije i na koji način?

Odgovor:

Opština u svojoj glavnoj knjizi treba da evidentira samo njene obaveze po ugovoru za izgradnju bazena u iznosu od 60,0 mil. dinara, a u skladu sa čl. 10. i 15. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.

Mišljenja smo, da opština može u u svojim pomoćnim evidencijama da vodi evidenciju o izgradnji bazena po ugovoru.

Nakon izgradnje bazena učešće opštine u iznosu od 60,0 mil. dinara u glavnoj knjizi opštine knjigovodstveno treba evidentirano na subanalitičkom kontu 011193 – Sportski i rekreacioni objekti i na subanalitičkom kontu 311111 – Zgrade i građevinski objekti. Na osnovu rešenja Fonda za kapitalna ulaganja APV, u glavnoj knjizi opštine potrebno je sprovesti sledeće knjiženje: zadužiti subanalitički konto 011193 – Sportski i rekreacioni objekti, a odobriti subanalitički konto 311111 – Zgrade i građevinski objekti za 200,0 mil. dinara, nakon čega je ukupna vrednost bazena u iznosu od 260,0 mil. dinara knjigovodstveno evidentirana u glavnoj knjizi opštine.

21. Pitanje:

U evidenciji imamo date avanse i pored svih napora nije nam isporučena faktura, a radi se o avansima iz prethodnih godina. Kako postupiti?

Odgovor:

Kod avansa iz prethodnih godina potrebno je utvrditi da li je nastupila zastarelost koja je uređena odredbama čl. 360. do 393. Zakona o obligacionim odnosima. Ako je nastala zastarelost potrebno je, u skladu sa gotovinskom osnovom, na osnovu rešenja naredbodavca direktnom metodom sprovesti sledeće knjiženje: zadužiti konto 252111 – Dobavljači u zemlji, a odobriti odgovarajući subanalitički konto avansa i istovremeno zadužiti odgovarajući subanalitički konto u okviru analitičkog konta 291210 – Plaćeni avansi i odobriti subanalitički konto 131119 – Ostali unapred plaćeni rashodi.

Ako nije nastala zastarelost potrebno je u skladu sa gotovinskom osnovom, indirektnom metodom na osnovu rešenja naredbodavca sprovesti sledeće knjiženje: zadužiti konto 123291 – Ispravka vrednosti avansa, depozita i kaucija, a odobriti odgovarajući subanalitički konto avansa, s tim da je potrebno pismeno obavestiti Pravobranioca u cilju podnošenja tužbe nadležnom sudu.

U ovom pitanju nije rečeno da li je roba (usluga) isporučena od strane dobavljača tako da imamo dve situacije, i to:

1) da je za date avanse roba (usluga) isporučena, a da nisu prispele fakture;

2) da za date avanse roba (usluga) nije isporučena i da nisu prispele fakture.

Napominjemo da je odredbom člana 18. stav 4. Uredbe o budžetskom računovodstvu propisana je obaveza za sve korisnike budžetskih sredstava da izvrše usaglašavanje finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza, a odredbom stava 5. propisana je obaveza za poverioce da svojim dužnicima dostave popis nenaplaćenih potraživanja najkasnije 25 dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja.

U skladu sa ovim članom Uredbe, za date avanse, potrebno je izvršiti usaglašavanje putem obrasca Izvod otvorenih stavki (IOS) ili sastavljanjem zapisnika o usklađivanju potraživanja (za date avanse). U slučaju da nije došlo do usklađivanja sa dobavljačima za date avanse potrebno je za prvu situaciju obavestiti nadležne inspekcije (tržišnu, poresku, budžetsku), a za drugu situaciju, obavestiti pravobranioca u cilju podnošenja tužbe nadležnom sudu.

22. Pitanje:

Da li direktni korisnici u Obrascu 5 prilikom konsolidacije unose planirana sredstva budžeta ili ukupno planirana sredstva?

Odgovor:

Direktni korisnici prilikom konsolidacije u Obrazac 5 unose ukupno planirana sredstva za svoj razdeo, a koja su definisana odlukom o budžetu.

23. Pitanje:

Da li postoji smetnja da se dnevnice za službeni put u inostranstvo isplate po konačnom obračunu u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate, ako je pravilnikom o naknadama tako propisano?

Odgovor:

Isplata dnevnice za službeni put u inostranstvo (akontacija ili po konačnom obračunu) u domaćoj valuti je suprotno tač. 35) i 36) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom koje glase:

“... Službeno putovanje u inostranstvo

35) Troškove službenog putovanja u inostranstvo nalogodavac obračunava u devizama. Nalogodavac rezident daje banci nalog za plaćanje (slog – 70), šifra osnova 340, i navodi ime lica koje službeno putuje u inostranstvo i kome se po tom osnovu akontacija troškova službenog puta može isplatiti nostro čekom, stranim putničkim čekom ili u efektivnom stranom novcu, kao i po osnovu korišćenja platne biznis kartice.

U slučaju da lice iz stava 1. ove tačke efektivni strani novac ne preuzima u banci, u nalogu za plaćanje se, u rubrici 12, navodi ime, prezime i broj lične karte lica koje će preuzeti ova sredstva.

36) Posle obavljenog službenog putovanja u inostranstvo, nalogodavac službenog puta - rezident obračunava putne troškove.

Obračunati putni troškovi isplaćuju se s računa nalogodavca službenog puta – rezidenta, nalogom za plaćanje (slog – 70), šifra osnova 340, preko računa 098 na devizni račun fizičkog lica koje je službeno putovalo u inostranstvo.

Ako se obračunom iz stava 1. ove tačke utvrdi da je isplaćena akontacija manja od obračunatih troškova, razlika do iznosa putnih troškova utvrđenog konačnim obračunom uplaćuje se na devizni račun fizičkog lica koje je službeno putovalo u inostranstvo, nalogom za plaćanje (slog – 70), šifra osnova 340, preko računa 098.

Ako se obračunom iz stava 1. ove tačke utvrdi da je isplaćena akontacija veća od obračunatih troškova, lice koje je službeno putovalo u inostranstvo dužno je da utvrđenu razliku u stanom efektivnom novcu ili čekovima preda banci, radi povraćaja sredstava na račun. Banka ta sredstva prima i knjiži kao povraćaj izvršenog plaćanja, nalogom za naplatu (slog – 60), instrument plaćanja 6, šifra osnova 340, u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva.

Banka nalogodavca će isplatu, odnosno uplatu iz st. 2, 3. i 4. ove tačke izvršiti na osnovu naloga, odnosno odgovarajućeg zahteva rezidenta...“

24. Pitanje:

Kakva je procedura kada se FK finansira iz budžeta opštine? Da li on izmiruje obaveze sa računa koji ima u Upravi za trezor ili jednim nalogom za prenos sredstva prenosi u poslovnu baku?

Nacionalni savet za nacionalne manjine Vlaha po nalogu kancelarije za ljudska i manjinska prava otvorio je račun u Upravi za trezor na koji mu kancelarija prebacuje mesečni transfer. Kakva je dalja procedura? Da li se ta sredstva prebacuju na račun poslovne banke ili se sve obaveze izmiruju sa računa u trezoru? Da li ga knjižiti kao budžetskog korisnika ili koristiti kontni plan za privredu?

Odgovor:

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, izvršene su izmene člana 9. kojim je propisano da ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije otvara podračune dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, odnosno konsolidovani račun trezora lokalne vlasti, za sredstva koja su im preneta iz budžeta. Cilj ove izmene Zakona je obezbeđenje veće likvidnosti konsolidovanog računa trezora i racionalnije i efikasnije korišćenje budžetskih sredstava.

Uputstvom Uprave za trezor za utvrđivanje i evidentiranje korisnika javnih sredstava i otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa kod Uprave za trezor, Broj 401-280/13-001-005, od 6. februara 2013. godine, koje je objavljeno na sajtu Uprave za trezor, u odeljku Propisi, pododeljku Uputstva, regulisano je da su pored ostalih tipova korisnika javnih sredstava, kao poseban tip korisnika Ostali – posebni korisnici javnih sredstava. Ovaj tip korisnika javnih sredstava ne pripada javnom sektoru i nije uključen u konsolidovani račun trezora. NJima se otvara posebni namenski račun kod Uprave za trezor za sredstva koja im se prenose iz budžeta (član 9. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu), koji imaju Oznaku tipa KJS 8.

Upis korisnika javnih sredstava tipa 8 u Registar korisnika javnih sredstava kod Uprave za trezor vrši se na osnovu posebnog Zahteva za upis OKJS, koji potpisuje i overava podnosilac zahteva. Korisnik javnih sredstva dostavlja zahtev za upis OKJS nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor prema sedištu korisnika javnih sredstava.

Posebni namenski podračun ostalim - posebnim korisnicima javnih sredstava tipa 8 glasi: 763 – Dinarski podračun ostalih - posebnih korisnika javnih sredstava.

Ovaj podračun otvara se za prenos sredstava iz budžeta za specijalizovane usluge, subvencije, dotacije, premije, regrese, stimulacije, po osnovu programa i projekata i drugih raznih oblika pomoći i davanja. Ovaj podračun se uključuje u konsolidovani račun trezora lokalne vlasti.

Napominje se da dobavljači za fakturisanu robu ili izvršene usluge korisnicima budžetskih sredstava ne treba da otvaraju posebne namenske podračune radi naplate potraživanja.

Poseban namenski podračun 763 isključivo može biti u funkciji priliva –uplate sredstava iz budžeta, i ne mogu da se vrše uplate, odnosno prenos sredstava po drugom osnovu, kao ni gotovinske uplate.

Sa podračuna 763 korisnik javnih sredstava tipa 8 ne može da vrši prenos na druge svoje račune otvorene kod poslovnih banaka, osim za sredstva izdvojena za zarade, naknade i druga primanja zaposlenih i angažovanih lica i troškova službenih putovanja. Sa podračuna 763 ne mogu da se vrše isplate u gotovom u Upravi za trezor.

Sredstva sa podračuna 763 mogu isključivo da se koriste za namene predviđene aktom nadležnog organa koji im prenosi sredstva iz budžeta, tako da odgovornost za namensko trošenje budžetskih sredstava preuzima korisnik tih sredstava. Kontrolu namenskog korišćenja sredstava vrše nadležni inspekcijski organi.

Kada korisnik javnih sredstava izmiruje obavezu iz sopstvenih sredstava sa računa kod poslovnih banaka, zbog toga što nisu preneta planirana i odobrena sredstva iz budžeta za te namene, mogu naknadno, u vidu refundacije da ta budžetska sredstva prenesu sa podračuna 763 na svoj račun kod poslovne banke. Prilikom prenosa sredstava sa podračuna 763 na svoj račun u banci, kao svrhu plaćanja potrebno je upisati „refundacija sredstava“.

Sredstva sa podračuna 763 sa aspekta knjiženja imaju tretman kao i sva ostala sredstva koja se vode kod drugih banaka, tako da ne treba da se knjiže po Kontnom planu za budžetski sistem.

25. Pitanje:

Na vašim ranijim seminarima za sastavljanje završnih računa korisnika budžetskih sredstava, objašnjavali ste da se zarade za decembar mesec ne ukalkulisavaju. Kod kontrole završnog računa budžeta opštine za 2011. godinu, revizori DRI su u svom izveštaju stavili primedbu na neukalkulisavanje obaveze zarada za decembar mesec. Na sednici Skupštine, kod razmatranja nalaza DRI, pokrenuta je inicijativa za smenu odgovornih u sektoru za finansije opštine – zbog nestručnosti i neukalkulisavanja zarada zaposlenih za decembar mesec u završnom računu za 2011. godinu.

Odgovor:

Sredstva za plate zaposlenih kod korisnike budžetskih sredstava se obezbeđuju u budžetu opštine.

U članu 31. Posebnog kolektivnog ugovora, odnosno Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe propisan je postupak isplata plata korisnika budžetskih sredstava. Po odredbama ovog člana, isplata plate se vrši odjednom ili najviše u dva dela. Isplata plate u dva dela se vrši tako što se prvi deo po pravilu isplaćuje do 5. u mesecu, a drugi deo do 20. u mesecu za prethodni mesec.

Prema Sporazumu o produženju roka važenja PKU za državne organe važnost PKU za državne organe produžen je za još tri naredne godine.

Kao što je poznato, u odlukama o budžetu opština i gradova, sredstva za plate korisnika budžetskih sredstava se bilansiraju za 12 mesečnih plata – na godišnjem nivou.

Od stupanja na snagu PKU za državne organe, sredstva za plate korisnicima budžetskih sredstava za decembar mesec prenošena su iz budžeta u januaru - naredne budžetske godine.

Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava, prema odredbama člana 79. Zakona o budžetskom sistemu koji čine završni račun moraju biti u skladu sa sadržajem i klasifikacijom budžeta, odnosno finansijskog plana, s tim da se finansijski rezultat u tim izveštajima utvrđuje saglasno Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor – gotovinska osnova. Osnova za vođenje budžetskog računovodstva i sastavljanje finansijskih izveštaja je gotovinska osnova iz člana 4. stav 1. tačka 3) Uredbe o budžetskom računovodstvu, po kojoj se prihodi priznaju u trenutku prijema sredstva, a rashodi u momentu isplate sredstava.

Ukalkulisavanje obaveza korisnika budžetskih sredstava po obračunskoj osnovi, po mišljenju i instrukcijama Uprave za trezor Ministarstva finansija iz 2005. godine, moglo se primenjivati za obaveze za koje su do 31.12. tekuće godine prispela sredstva budžeta u skladu sa odobrenim aproprijacijama, kao i odgovarajuća finansijska dokumentacija, ali isplata, iz određenih razloga nije bila izvršena. U tim slučajevima, ostvarena a neutrošena sredstva su iskazivana u suficitu, a u narednoj godini su finansijskim planom usmeravana za iste namene i knjižena u skladu sa odredbama člana 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.

Na organizovanim seminarima Zavoda, uvek su bila pitanja sličnog karaktera, ali kod odgovora i predloga mogućih rešenja uvek se polazilo od važećih propisa i mišljenja Ministarstva finansija. Među propisima je Uredba o budžetskom računovodstvu, posebno njene odredbe o poslovnima knjigama koje prikazuju stanje i promene na imovini, potraživanjima, obavezama, izvorima finansiranja, rashodima i izdacima, prihodima i primanjima. Kad su obaveze u pitanju, sada ukazujemo i na odredbe člana 54. st. 1. i 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojima je definisano da budžetski korisnici obaveze mogu preuzimati do visine odobrenih aproprijacija, a u slučaju da nisu izvršene u toku godine mogu se preneti u narednu godinu kao preuzete obaveze, koje glase:

 „Obaveze koje preuzimaju direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji koja im je odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini.

Obaveze preuzete u skladu sa odobrenim aproprijacijama, a neizvršene u toku godine, prenose se i imaju status preuzetih obaveza i u narednoj budžetskoj godini izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu“.

26. Pitanje:

Da li se i u Odluci o budžetu za 2013. godinu rashodi iskazuju po izvorima finansiranja?

Odgovor:

Da, Zakon o budžetskom sistemu sadrži odredbe prema kojima se rashodi i izdaci budžeta iskazuju u odluci o budžetu prema izvorima u finansiranju.

27. Pitanje:

U uputstvu je dato da se kapitalni rashodi planiraju u okviru klase 5, a u oglednom primeru koji ste dali u kapitalne rashode uključeni su i transferi i subvencije. Da li 463 i 451 treba prikazati?

Odgovor:

Zakonom o budžetskom sistemu utvrđena je obaveza iskazivanja kapitalnih izdataka (klasa 5). Kapitalne transfere i kapitalne subvencije nije obavezno iskazati, međutim, u oglednom primeru u modelu Odluke o budžetu iskazani su i ovi rashodi, jer smo procenili da je ovo iskazivanje svrsishodno, kako bi se imala u vidu celina u kapitalnom budžetiranju.

28. Pitanje:

Koliki će biti procenat usklađivanja plata u 2013. godini od oktobra iste godine, a radi izrade budžeta za 2013. godinu?

Odgovor:

Zakonom o budžetskom sistemu je predviđeno fiskalno pravilo prema kome će se pojedinačne plate od oktobra 2013. godine uskladiti sa porastom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci – planski parametar 0,5% (ovaj parametar je sadržan u Uputstvu za izradu budžeta, Fiskalnoj strategiji i obrazloženju Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.

29. Pitanje:

Jedan budžetski korisnik je u svom finansijskom planu planirao sredstva (10.000.000,00 dinara), za kapitalno održavanje zgrade drugog budžetskog korisnika. Takva praksa se kod nas primenjuje često. Kako se ovo može zaustaviti? Kakva je odgovornost direktora, ako mu je Upravni odbor to odobrio?

Odgovor:

Ovakvo trošenje sredstava je suprotno odredbama Zakona o budžetskom sistemu koji obavezuje na poštovanje organizacione klasifikacije (član 28. Zakona), za koje je propisana i prekršajna odgovornost rukovodioca budžetskog korisnika.

30. Pitanje:

Pošto su ukinuti sopstveni prihodi, da li to znači da posebna naknada za zaštitu životne sredine i naknada za zagađivanje nisu sopstveni prihodi budžetskog fonda nego predstavljaju opšti prihod budžeta, ili ovo pravilo važi samo za sopstvene prihode koje budžetski korisnici ostvaruju svojim aktivnostima na tržištu?

Odgovor:

Prema Zakonu o budžetskom sistemu ove naknade nisu više sopstveni prihod budžetskog fonda, što znači da su izvor 01-Prihodi budžeta. Istovremeno ove naknade ostaju i dalje namenski prihod, što znači da nisu opšti prihod budžeta.

31. Pitanje:

Neki korisnici kasne sa platama i primaju tek platu za maj 2012. godine. Šta da uzmemo kao bazu za plate?

Odgovor:

Osnovicu za isplatu plata u tom slučaju čini isplata za maj 2012. godine. Istovremeno, planirani broj isplata može biti veći od 12 kako bi se nadomestilo kašnjenje.

32. Pitanje:

Šta je sa stimulacijom od 10% za zaposlene sa nižom i srednjom stručnom spremom? Da li ima smetnji za ovu isplatu i da li i to ukalkulisati u masu zarada za 2013. godinu?

Odgovor:

Nema zakonskih smetnji.

33. Pitanje:

Ukoliko se sredstva za isplatu jednokratnih pomoći prenose Centru za socijalni rad, da li se prenos vrši na kontu 463 ili 472?

Odgovor:

Isplatu jednokratnih pomoći koja se vrši preko Centra za socijalni rad planirati na ekonomskoj klasifikaciji 472.

34. Pitanje:

Opština je kao komitent 2011. godine zaključila Ugovor o komisionu sa Fondom za razvoj – komisionarom i Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja – komitentom, u cilju realizacije projekta Rekonstrukcija potkrovnog prostora škole i adaptacija u učenički dom. Opština i Ministarstvo su na ime učešća obezbedili po 10% ukupne vrednosti projekta.

Za ostalih 80% Fond za razvoj se zadužio kod poslovnih banaka i ta sredstva prenosi na račun izvođača radova.

Ugovorom je takođe predviđeno da se otplata dela tih kredita vrši iz sredstava budžeta opštine na račun Fonda za razvoj, po ispostavljenim amortizacionim planovima, i po isteku grejs perioda.

Kako u Odluci o budžetu za 2013. godinu planirati navedenu otplatu kredita, s obzirom da Fond za razvoj nije sredstva prenosio opštini, nego direktno izvođaču radova? Kako u 2013. godini knjižiti takvu otplatu kredita?

Odgovor:

U osnovi radi se o zaduživanju, pa je potrebno sredstva za vraćanje kredita planirati na ekonomskim klasifikacijama za kamate i glavnicu duga.

35. Pitanje:

Zaključkom Vlade br. 120-35/12 o visini osnovice za obračun zarada u tački 4. predviđeno je uvećanje osnovice za 10% za zaposlene sa nižom i srednjom stručnom spremom. Da li je moguće nastaviti sa ovom isplatom i da li se ovo može ukalkulisati u masu zarada za 2013. godinu?

Odgovor:

Da, moguće je.

36. Pitanje:

Da li Veće može da donese rešenje o povećanju aproprijacije kod ekonomske klasifikacije razdela vrtića za popravku kotlarnice iz tekuće budžetske rezerve zbog hitnosti?

Odgovor:

Rešenjem o korišćenju tekuće budžetske rezerve moguće je povećati odgovarajuću ekonomsku klasifikaciju za popravku kotlarnice u vrtiću. Napominjemo da se aproprijacije za vrtić ne iskazuju u organizacionoj klasifikaciji razdeo, već u organizacionoj klasifikaciji glava u okviru razdela, imajući u vidu da su predškolske ustanove indirektni budžetski korisnici.

37. Pitanje:

Da li se u novoosnovanom javnom preduzeću za toplifikaciju, zarade mogu finansirati iz subvencija, dok preduzeće ne počne da ostvaruje sopstvene prihode?

Odgovor:

Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa u članu 25. utvrđeno je, između ostalog, sledeće: U slučaju poremećaja u poslovanju javnog preduzeća i privrednog društva od opšteg interesa, osnivač može preduzeti mere kojima će obezbediti uslove za nesmetano funkcionisanje preduzeća, odnosno privrednih društava i obavljanje delatnosti za koje je preduzeće, odnosno privredno društvo osnovano, osim ako je osnivačkim aktom i zakonom drugačije određeno. Napominjemo da je ova odredba sadržana i u novom Zakonu o javnim preduzećima koji je usvojen 15. decembra 2012. godine. Ukoliko osnivačkim aktom nije drugačije određeno, a javno preduzeće koje je osnovano ima poteškoća, odnosno poremećaja u poslovanju jer ne ostvaruje planirane prihode, moguće je da jedinica lokalne samouprave obezbedi tom preduzeću odgovarajuća sredstva u budžetu u obliku subvencija.

38. Pitanje:

Poreski akti uručuju se po redosledu navedenom u članu 36. ZPPPA. Po ovom zakonu kada se dostavljanje vrši preko pošte, smatra se da je poreski akt dostavljen po isteku roka od 5 dana od dana navedenog u obaveštenju pošte kojim je poreski obveznik pozvan da dođe u poštu radi prijema akta, a isti se pozivu nije odazvao. Dan kada poreski obveznik treba da dođe u poštu naveden je u obaveštenju koji se dostavlja primaocu, a mi ne znamo koji je to datum. U praksi, kada nam se vrati dostavnica iz pošte na njoj stoji datum kada je ostavljen izveštaj poreskom obvezniku, ali nema datuma do kada je poreski obveznik trebalo da dođe u poštu da primi akt. Mi onda računamo da je akt uručen pet dana od tog datuma. Kako da tumačimo ovaj način uručenja?

Odgovor:

U vezi vašeg zahteva za tumačenje odredbe člana 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji a koja se odnosi na dostavljanje poreskih akata preko pošte smatramo sledeće:

Ako se dostavljanje poreskih akata vrši preko pošte, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 5/pet/ dana od dana navedenog u obaveštenju pošte kojim je poreski obveznik ili drugo lice kome se može izvršiti dostava (prema članu 36. stav 5.) pozvano da dođe u poštu radi prijema poreskog akta, a isto se pozivu pošte nije odazvalo.

U takvim slučajevima, nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji pošta vraća neuručenu pošiljku sa naznakom (zabeleškom dostavljača) da je obveznik „obavešten“ ili „nije tražio“ ili „ šalter pošta“, uz koju je naveden datum. U tom smislu poreski akt smatra se dostavljenim, po isteku roka od pet dana od datuma koji je naveden uz zabelešku dostavljača na dostavnici-povratnici neuručene pošiljke.