3. VODIČ ZA PRIMENU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - SA PRAKTIČNIM PRIMERIMA -

 

 Izdanje 2016. godina 

Cena 2.200,00dinara 

 Autor: Sekula Novaković


U ovoj knjizi, čiji autor je naš dugogodišnji stručni saradnik, na preko 400 stranica obrađeni su svi radnopravni instituti koji se odnose na zaposlene (funkcionere, službenike i nameštenike) u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, počev od zasnivanja i trajanja radnog odnosa pa do njegovog prestanka. Obrada navedenih pitanja izvršena je prvenstveno prema odredbama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji počinje da se primenjuje 1. decembra 2016. godine, ali i prema drugim zakonima i pratećim podzakonskim aktima koji se odnose na ovaj domen uređivanja radnih odnosa. U okviru teoretsko-pravne obrade materije koja čini sadržinu ove knjige data su stručna objašnjenja neophodna za razumevanje i primenu svih radnopravnih pitanja kojima je uređen status zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Knjiga ima i visoku praktičnu upotrebnu vrednost jer sadrži i primere (modele) svih najvažnijih akata (odluka, rešenja i dr.) koji se odnose na složenu radnopravnu materiju koja je predmet njene obrade. Iako ovi primeri (kojih ima 75) imaju instrukcioni karakter, oni se mogu lako prilagoditi praktičnim potrebama svakog organa, službe i organizacije u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave.

Knjiga sadrži i tekst Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i drugih propisa i podzakonskih akata koji se odnose na položaj zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Za sve bliže informacije možete se obratiti na telefone ZUP-a.