1. BUKVAR ZA BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO - Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje -


Izdanje 2017. godina

Cena 3.850,00 dinara 

Autor: Hristivoje Kostić

Recezent: Dr Duško Pejović, vrhovni državni revizor


U savremenim uslovima poslovanja računovodstvo ima sve značajniju ulogu. Danas nije moguće zamisliti poslovanje javnog sektora i ostvarivanje njegovih funkcija, aktivnosti i zadataka, bez kvalitetnih računovodstvenih informacija. Zato se često ističe kako je računovodstvo „jezik poslovanja“ ili „poslovni jezik“. Prema tome, svi oni koji zauzimaju značajnu ulogu u poslovnom procesu javnog sektora trebaju razumeti taj jezik. Često se ističe kako svaki poslovni čovek treba da razume logiku računovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja i treba da zna da čita finansijske izveštaje. To nije samo pretpostavka za ostvarivanje brojnih i složenih upravljačkih funkcija, nego i za donošenje poslovnih odluka mnogih uticajnih grupa, kao što su kreditori, dobavljači, kupci, sindikat, država, javnost i drugi. Računovodstvo, finansijsko izveštavanje i obelodanjivanje računovodstvenih informacija bitne su pretpostavke dobre prakse finansijskog upravljanja u javnom sektoru.

Bukvar za budžetsko računovodstvo i izveštavanje – treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, gospodina Hristivoja Kostića, predstavlja veoma značajnu publikaciju koja na jednostavan i zanimljiv način objašnjava suštinu budžetskog računovodstva. Budući da je materija budžetskog računovodstva veoma složena, ova publikacija će značajno pomoći za njeno bolje, lakše i pravilnije razumevanje. To se posebno odnosi na mlađe kolege koji se po prvi put susreću sa ovom problematikom, terminologijom i praktičnom primenom.

Osnovna svrha ove publikacije jeste da na jednostavan, sveobuhvatan i praktičan način približi čitaocu osnove računovodstvenog evidentiranja i finansijskog izveštavanja tipičnih poslovnih događaja koji se javljaju kod gotovo svih direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i lokalnih vlasti. Posebna vrednost ove publikacije odnosi se na mnogobrojne primere knjiženja pretpostavljenih poslovnih promena koje su tipične za budžetski sistem, koje su detaljno obrazložene, objašnjene i sistematizovane na način da se uvek polazi od jednostavnih primera i idući ka složenijim primerima - uvek se zadržava potreba da se sagleda celina postupka. Primeri su zasnovani na ključnim informacijama, podacima i poslovnim promenama koje su nastale iz višegodišnjeg praktičnog iskustva autora ove publikacije. Sadržaji iskazani u ovoj publikaciji usklađeni su sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Bukvar za budžetsko računovodstvo i izveštavanje sadrži više delova koji su podeljeni i raspoređeni tako da njegove korisnike postupno uvodi u pripremljenu temu i date primere knjiženja. Najpre su predstavljeni osnovni pojmovi iz oblasti računovodstva i knjigovodstva, a zatim je pojam računovodstva šire objašnjen kroz finansijsko knjigovodstvo kao deo računovodstva, knjigovodstvo nefinansijske i nematerijalne imovine, knjigovodstvo kupaca, knjigovodstvo dobavljača (poverilaca), evidenciju potrošnog materijala, materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvene isprave, evidentiranje dokumentacije i usklađivanje računovodstva korisnika budžetskih sredstava sa zahtevima budžetskog sistema.

U narednom delu objašnjene su osnovne odredbe Zakona o budžetskom sistemu koje se odnose na budžetsko računovodstvo i izveštavanje korisnika budžetskih sredstava kroz obradu sledećih pitanja: budžet – njegov obim i odgovornost za njegovo donošenje, pripremu i donošenje budžeta i finansijskih planova, osnovne odredbe Uredbe o budžetskom računovodstvu, računovodstvene (knjigovodstvene) isprave, izveštavanje, usklađivanje poslovnih knjiga i popis imovine i obaveza, pomoćne knjige i evidencije, zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje poslovnih knjiga i isprava.

Sledeća tema koja se odnosi na Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, objašnjena je kroz iskazane klasifikacije po navedenom Pravilniku, primeni kontnog plana za budžetski sistem i datim primerima za knjiženje. Navedeni primeri dati su za sve klase i njihove kategorije, i to za: klasu 000000 – Nefinansijska imovina, klasu 100000 – Finansijska imovina, klasu 200000 – Obaveze, klasu 300000 – Izvori kapitala, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija, klasu 400000 – Tekući rashodi, klasu 500000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu, klasu 600000 – Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, klasu 700000 – Tekući prihodi, klasu 800000 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine i klasu 900000 – Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine.

Naredna tema odnosi se na pripremu za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i završnih računa budžeta, usklađivanje knjigovodstvenog stanja imovine i obaveza sa stvarnim stanjem i popis imovine i obaveza, kroz postupak i način vršenja popisa, sastavljanje i dostavljanje izveštaja o izvršenom popisu, donošenje rešenja (odluke) o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza i knjiženje rezultata popisa.

I konačno, poslednje teme ovog izdanja odnose se na finansijsko izveštavanje korisnika budžetskih sredstava, periodično finansijsko izveštavanje korisnika budžetskih sredstava, sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, utvrđivanje rezultata poslovanja, sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja indirektnih korisnika budžetskih sredstava, sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava, sadržaj završnog računa budžeta lokalne vlasti, izveštaj o izvršenju odluke o budžetu, donošenje odluke o završnom računu budžeta jedinica lokalne samouprave, međunarodne računovodstvene standarde i primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

Osnovni razlog ovako iskazanog i jednostavnog pristupa i objašnjenja zasniva se na težnji autora da pruži prednost suštini u odnosu na formu, ali i na njegovom ogromnom iskustvu koje je stekao radeći u ovoj oblasti. Iskreno se nadamo da će ova publikacija ispuniti očekivanja svih čitalaca: onih koji se bave teorijskim poslovima, onih koji obavljaju praktične poslove u budžetskom računovodstvu, kolega koji se bave poslovima planiranja, analize, izveštavanja, interne i eksterne revizije i budžetske inspekcije, kolega iz drugih oblasti, studenata, kao i kolega koji se uopšte ne bave računovodstvom, ali im je ono i te kako potrebno.

 U Beogradu, 27. marta 2017. godine

 Dr Duško Pejović