Savetnik

Savetnik je časopis koji se izdaje već 35 godina, a specijalizovan je i namenjen svima koji rade na poslovima javnih finansija, budžeta, budžetskog računovodstva, obračuna zarada, radnih odnosa i dr. u budžetskom sistemu, koji čine:

 

1. Budžet:

 • Opština
 • Gradova
 • Pokrajina
 • Republike

2. Direktni i indirektni budžetski korisnici:

 • Skupštine
 • Vlade
 • Ministarstva
 • Posebne organizacije
 • Pravosudni organi (sudovi, javna tužilaštva, javna pravobranilaštva, organi za prekršaje)
 • Zatvori
 • KP i VP domovi
 • Škole
 • Ustanove socijalne zaštite
 • Javna preduzeća.

Savetnik stručno tumači propise iz oblasti: 

 • budžetskog računovodstva,
 • poslovnih finansija,
 • zarada i radnih odnosa,
 • planiranja i donošenja budžeta,
 • drugih propisa za budžetski sistem.

Takođe, Savetnik prati i objavljuje: 

 • sve zakonske izmene u navedenim oblastima,
 • aktuelne statističke podatke,
 • odgovore na pitanja pretplatnika,
 • stručne članke iz oblasti primene računara,
 • izmene i nove opcije u računovodstvenom softveru Trezor - Savetnik, SavetnikWEB.

Autori tekstova u časopisu su saradnici iz ministarstava Republike Srbije, kao i uvaženi stručnjaci poznati javnosti u oblastima kojima se bave.

 

Časopis izlazi jednom mesečno, do 5-og u mesecu, a pretplata je godišnja.