08. Savetnik 08/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - NEBOJŠA NENADOVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE BOJNIK

I AKTUELNOSTI

UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDžETU LOKALNE VLASTI ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Ivana Bošković

PROMENA STRUKTURE ELEMENTA „POZIV NA BROJ ZADUŽENjA“

Alžbeta Marko

NORMATIVNI OSNOV ZA BUDžETSKO PLANIRANjE I PRIPREMA PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA KORISNIKA BUDžETA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2021. I SLEDEĆE DVE GODINE

Tatjana Milivojević

POSTUPANjE LOKALNE SAMOUPRAVE PRILIKOM IZVRŠAVANjA PROPISANIH NADLEŽNOSTI

Milanka Marković

AKTUELNA PITANjA I ODGOVORI U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Dr Nataša Zavođa

ORGANIZACIJA RADA POSLODAVACA ZA VREME EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU U SKLADU SA NOVOUSVOJENIM PROPISIMA

Dragica Rajović

KOMENTAR ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH VEŠTINA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANjU GLAVNE KNjIGE TREZORA I POMOĆNIH KNjIGA I EVIDENCIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (OGLEDNI PRIMER)

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

SADRŽINA KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA I PODZAKONSKIM AKTOM

Borisav Knežević

KONCESIJE I JAVNE NABAVKE - DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE O KONCESIJAMA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENIMA KOD POSLODAVACA U JAVNOM SEKTORU U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA I MIŠLjENjIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA

Sekula Novaković

UGOVOR O RADU KAO AKT ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA U OPŠTEM REŽIMU RADA

Biljana Baucal - Rajić

PORESKI TRETMAN PRIMANjA ZAPOSLENIH PO OSNOVU
JUBILARNE NAGRADE I SOLIDARNE POMOĆI

Dr Vesna Stojanović

DONET JE NOV PRAVILNIK O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2500 PCAOB - POSTUPCI REVIZIJE ZA ODREĐENE RAČUNE I OBJAVLjIVANjA

Slobodanka Kelečević

KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANjA, EVIDENTIRANjA I DOSTAVLjANjA ELEKTRONSKIH FAKTURA, FORMATU ELEKTRONSKIH FAKTURA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU PRIHVATANjA I ODBIJANjA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Vesna Jovičić

ODNOS IZMEĐU KORPORATIVNOG UPRAVLjANjA, UPRAVLjANjA RIZIKOM I KONTROLE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA DA DOBIJE PRAVNU POMOĆ OD PORESKE UPRAVE

Dušica Stojanović

PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI PDV

POVRAĆAJ I PREKNjIŽAVANjE VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI TRETMAN (ODREĐENIH) NOVČANIH SREDSTAVA KOJE RODITELjI UPLAĆUJU NA RAČUN ŠKOLE SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLjANjA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANjA, EVIDENTIRANjA I DOSTAVLjANjA ELEKTRONSKIH FAKTURA, FORMATU ELEKTRONSKIH FAKTURA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU PRIHVATANjA I ODBIJANjA ELEKTRONSKIH FAKTURA

PRAVILNIK O SADRŽINI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (234. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA AVGUST 2020. GODINE