07. Sadržaj 07/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - NIKOLA VUČEN, PREDSEDNIK OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

SMANjENjE OBIMA BUDžETA TOKOM TEKUĆE GODINE PUTEM REBALANSA BUDžETA

Milanka Marković

ISTIČE ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE

Dr Nataša Zavođa

PODSTICAJNE MERE ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KROZ USVOJENI PROGRAM PODRŠKE PODIZANjU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU

Dobrila Knežević

STRATEGIJA O EKONOMSKIM MIGRACIJAMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2021. - 2027. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2020. GODINE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2020. GODINE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA I JAVNE NABAVKE - DOMAĆA I MEĐUNARODNA REGULATIVA I PRAKSA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNjI ODMOR I PORESKI TRETMAN TOG PRIMANjA

Biljana Baucal - Rajić

KORIŠĆENjE SLUŽBENOG AUTOMOBILA U PRIVATNE SVRHE ZAPOSLENOG

Sekula Novaković

PRAKTIČNI PRIMERI AKATA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA U ORGANU AUTONOMNE POKRAJINE

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZBOG POSTOJANjA TELESNOG OŠTEĆENjA PROUZROKOVANOG POVREDOM NA RADU ILI PROFESIONALNOM BOLEŠĆU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2415 PCAOB - OCENA SUBJEKTA REVIZIJE

Slobodanka Kelečević

ULOGA I ZNAČAJ BUDžETSKE INSPEKCIJE

Vesna Jovičić

UPRAVLjANjE RIZICIMA OSNOV DOBROG RUKOVOĐENjA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

DOSTAVLjANjE I PRIKUPLjANjE INFORMACIJA I PODATAKA U PORESKOM POSTUPKU AKO SU DOSTUPNI PUTEM SLUŽBENIH EVIDENCIJA I REGISTARA

Jelena Marinković

RAZVRSTAVANjE STANA KATEGORIZOVANOG KAO UGOSTITELjSKI OBJEKAT ZA SVRHU UTVRĐIVANjA POREZA NA IMOVINU

Dušica Stojanović

PROMET IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA SA ASPEKTA PDV

PRIJEM PODATAKA OD JAVNIH BELEŽNIKA ZA POREZ NA IMOVINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljna Mirić - Bogdanović

SASTAVLjANjE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2019. GODINU

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (233. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUL 2020. GODINE