06. Sadržaj 06/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Živorad Milosavljević, predsednik opštine Sopot

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

KAKO OBEZBEDITI LIKVIDNOST BUDžETA LOKALNE VLASTI I PREVAZIĆI PRIVREMENU BUDžETSKU NELIKVIDNOST

Milanka Marković

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Dr Nataša Zavođa

ZAŠTITA ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH LICA ZA VREME COVID-19 PANDEMIJE KOD POSLODAVCA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANjA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020. - 2025. GODINA

TABELARNI PREGLED NOVIH ROKOVA ZA PODNOŠENjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU IZ ČLANA 78. STAV 1. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU NAKON PRIMENE ODREDABA IZ UREDBE O POMERANjU ROKOVA ZA PODNOŠENjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE ZA VREME VANREDNOG STANjA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2.

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Aleksandar Ranković

IZMENE ČLANA 18. UREDBE O BUDžETSKOM RAČUNOVODSTVU

Slavica Medić

INVESTICIONO ULAGANjE, KAPITALNO I TEKUĆE ODRŽAVANjE ZGRADA I OBJEKATA

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ZAKLjUČIVANjE OKVIRNIH SPORAZUMA - VAŽEĆA PRAVILA I NOVA REŠENjA

Borisav Knežević

POSEBNE NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE KOMISIJE U SVETLU NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA U 2020. GODINI U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

Biljana Baucal - Rajić

RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM

Sekula Novaković

ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POVREDU DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA

Dr Vesna Stojanović

OSTVARIVANjE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2415 PCAOB - OCENA SUBJEKTA REVIZIJE

Slobodanka Kelečević

KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O BUDžETSKOM RAČUNOVODSTVU

Vesna Jovičić

SLABOSTI  I PREPORUKE U PRIMENI UREDBE O BUDžETSKOM RAČUNOVODSTVU KOD BUDžETSKIH KORISNIKA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

IZDAVANjE PORESKIH UVERENjA O IZMIRENIM PORESKOM OBAVEZAMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, BEZ POTREBE DOLASKA PORESKIH OBVEZNIKA U FILIJALE PORESKE UPRAVE

Jelena Marinković

PRAVO NA POVRAĆAJ PLAĆENOG POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOD PONIŠTAJA, ODNOSNO RASKIDA UGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Dušica Stojanović

PORESKA OSLOBOĐENjA SA STANOVIŠTA ZAKONA O PDV

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE - SAMOOPOREZIVANjE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

UTVRĐIVANjE OSNOVICE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2019. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI SU OSNOVANI RADI STICANjA DOBITI

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANjU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU

ZAKLjUČAK

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (232. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUN 2020. GODINE