05. Sadržaj 05/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Zoran Kasalović, državni sekretar u
Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

FUNKCIONISANjE LOKALNE SAMOUPRAVE U VANREDNOM STANjU

Alžbeta Marko

MOGUĆNOSTI KORIŠĆENjA REZERVI BUDžETA ZA VREME TRAJANjA VANREDNOG STANjA U ZEMLjI

Milanka Marković

PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ODLAGANjE PLAĆANjA NAKNADA ZA
KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA U VREME EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Dr Nataša Zavođa

UPUĆIVANjE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA ZA VREME
VANREDNOG STANjA, POSEBNO U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Dragica Rajović

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI (V deo)

Dobrila Knežević

STRATEGIJA INDUSTRIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2030. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRIMERI KNjIŽENjA U 2020. GODINI NA OSNOVU PRENETIH
BILANSNIH POZICIJA IZ 2019. GODINE

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.03.2020.
ZA OTKUPLjENE STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

Slavica Medić

EVIDENTIRANjE NABAVKE ROBE ZA DALjU PRODAJU (SUVENIRA)
KOD TURISTIČKIH ORGANIZACIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ROKOVI U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA U SKLADU SA
ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA - PRIMERI IZ PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE

Borisav Knežević

NAMEŠTANjE PONUDA U JAVNIM NABAVKAMA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

OBRAČUN ZARADE ZA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM U SLUČAJU
KADA ZAPOSLENI U ISTOM MESECU U JEDNOM PERIODU RADI KOD VIŠE POSLODAVACA,
A U JEDNOM PERIODU ISTOG MESECA SAMO KOD JEDNOG POSLODAVCA

Biljana Baucal - Rajić

POREZ I DOPRINOSI NA PREMIJE DOBROVOLjNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA
I PENZIJSKI DOPRINOS U DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND

Sekula Novaković

USLOVI ZA ZAPOSLENjE U DRŽAVNOM ORGANU I NAČIN POPUNjAVANjA
RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Dr Vesna Stojanović

OBRAZOVANjE I RAD ORGANA VEŠTAČENjA REPUBLIČKOG FONDA ZA
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE U DRUGOM STEPENU ODLUČIVANjA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANARD AS 2410 PCAOB - PODACI I IZVORI INFORMACIJA

Slobodanka Kelečević

FINANSIRANjE SPORTSKIH AKTIVNOSTI U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Vesna Jovičić

PRINCIPI COSO OKVIRA - OSNOV ZA DOBRO UPRAVLjANjE JAVNIM SREDSTVIMA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

MOGUĆNOST ODLAGANjA PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA SAGLASNO ODREDBAMA
ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I PODZAKONSKIM AKTIMA

Jelena Marinković

PORESKE OLAKŠICE KOD OPOREZIVANjA POKLONA

Dušica Stojanović

PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNjIGE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNAMA
POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNAMA
POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLjANjE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLjAVANjE
I DODATNO RADNO ANGAŽOVANjE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (231. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MAJ 2020. GODINE