04. Sadržaj 04/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - NOVICA TONČEV, PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA

I AKTUELNOSTI

Ivana Bošković

POMERANjE ROKOVA ZA PODNOŠENjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Milesa Marjanović

PROGRAMSKI BUDžET - PRAĆENjE I IZVEŠTAVANjE O UČINKU PROGRAMA

Tatjana Milivojević

POSTUPANjE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIMENI ODREDABA ZAKONA
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U 2020. GODINI

Alžbeta Marko

UPOZNAVANjE JAVNOSTI SA BUDžETOM

Dragica Rajović

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI (IV deo)

Nada Đorđević

OSVRT NA ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA

Milanka Marković

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
ZA PERIOD 2020. - 2024. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Med

SASTAVLjANjE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2019. GODINU

Slavica Med

DONOŠENjE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2019. GODINU

Slavica Med

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2019. GODINU

Slavica Med

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - MART 2020. GODINE

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.12.2019. ZA OTKUPLjENE STANOVE U JAVNOJ SVOJINI

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I SVOJINI GRAĐANA

Biljana Mirić - Bogdanović

UTVRĐIVANjE OPOREZIVE DOBITI ZA 2019. GODINU ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA I NAČIN DOKAZIVANjA ISPUNjENOSTI ISTIH

Borisav Knežević

ODREĐIVANjE PROCENjENE VREDNOSTI JAVNE NABAVKE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

VASKRŠNjI I PRVOMAJSKI PRAZNICI

Biljana Baucal - Rajić

GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2019. GODINU

Sekula Novaković

ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA
I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POVREDU DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA

Dr Vesna Stojanović

OBRAZOVANjE I RAD ORGANA VEŠTAČENjA REPUBLIČKOG FONDA
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE U PRVOM STEPENU ODLUČIVANjA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2410 PCAOB RAZMATRANjE POJMA „POVEZANE STRANE“

Slobodanka Kelečević

KONTROLA JAVNIH PREDUZEĆA

Vesna Jovičić

GODIŠNjE IZVEŠTAVANjE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA O STANjU INTERNE REVIZIJE
I FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

DOSTAVLjANjE PORESKIH AKATA U ELEKTRONSKOM OBLIKU
PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE I JEDINSTVENOG ELEKTRONSKOG SANDUČIĆA

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

VREDNOSNI VAUČERI SA ASPEKTA ZAKONA O PDV

UTVRĐIVANjE IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
ZA 2020. GODINU U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O BUDžETSKOM RAČUNOVODSTVU- prečišćen tekst -

UREDBA O POMERANjU ROKOVA ZA PODNOŠENjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA 
ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE ZA VREME VANREDNOG STANjA

NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

MIŠLjENjE MINISTARSTVA FINANSIJA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (230. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA APRIL 2020. GODINE