03. Sadržaj 03/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

NOVE IZMENE ZAKONA O JAVNOM DUGU U DELU ZADUŽIVANjA BUDžETA LOKALNE VLASTI

Tatjana Milivojević

POSTUPANjE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U VEZI PRIMENE UREDBE O UPRAVLjANjU KAPITALNIM PROJEKTIMA

Nada Đorđević

NOVINE U IZBORNIM ZAKONIMA

Milanka Marković

ISTIČE ROK ZA PODNOŠENjE GODIŠNjIH IZVEŠTAJA

Dobrila Knežević

StrategijA razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020. – 2025. godinE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU

Slavica Medić

OTVARANjE POSLOVNIH KNjIGA ZA 2020. GODINU

Aleksandar Ranković

UNOS I STORNIRANjE STAVKI NALOGA U PROGRAMU „TREZOR“

Biljana Mirić - Bogdanović

DONET JE PRAVILNIK O AMORTIZACIJI STALNIH SREDSTAVA KOJA SE PRIZNAJE ZA PORESKE SVRHE (II deo)

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA I NAČIN DOKAZIVANjA ISPUNjENOSTI ISTIH

Borisav Knežević

BITNI NEDOSTACI PONUDE I STVARNA SADRŽINA PONUDE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

OBRAČUN ZARADA, ODNOSNO PLATE I DRUGIH PRIMANjA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA KOJI SE PRIMENjUJU OD 1. FEBRUARA 2020. GODINE

Nada Đorđević - Gajić

PORESKI TRETMAN DAVANjA POKLONA POVODOM 8. MARTA – DANA ŽENA

Sekula Novaković

RADNO VREME ZAPOSLENIH

Biljana Baucal - Rajić

PRODUŽEN JE PERIOD VAŽENjA OLAKŠICA ZA ZAPOŠLjAVANjE NOVOZAPOSLENIH LICA U VIDU POVRAĆAJA POREZA I DOPRINOSA

 Dr Vesna Stojanović

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU KOJE SE ODNOSE NA PRECIZIRANjE, ODNOSNO PROŠIRIVANjE KRUGA OSIGURANIKA

Dr Nataša Zavođa

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENOM ZA DOLAZAK I POVRATAK SA RADA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

SMERNICE ZA STANDARD AS 2405 PCAOB

Slobodanka Kelečević

METODOLOGIJA RADA BUDžETSKE INSPEKCIJE

Vesna Jovičić

CILjEVI KONTROLA I OČEKIVANE KONTROLE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Jelena Marinković

OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA PRIMENU PROPISA KOJI UREĐUJU PORESKI POSTUPAK

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

PORESKO RAČUNOVODSTVO, KNjIŽENjA I IZRADA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA ZA FISKALNU 2019. GODINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANjA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE U 2020. GODINI

PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE - prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (229. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MART 2020. GODINE