02. Sadržaj 02/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Nebojša Arsić, predsednik opštine Medveđa

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

DONOŠENjE FINANSIJSKIH PLANOVA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA LOKALNE VLASTI I USKLAĐIVANjE SA VAŽEĆOM ODLUKOM O BUDžETU

Nada Đorđević

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH AKTIVNOSTI

Milanka Marković

NAKNADE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA PERIOD 2019. - 2024. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU

Aleksandar Ranković

ZATVARANjE POSLOVNIH KNjIGA I PREVOĐENjE U POČETNO STANjE U PROGRAMU „TREZOR“

Biljana Mirić - Bogdanović

DONET JE PRAVILNIK O AMORTIZACIJI STALNIH SREDSTAVA KOJA SE PRIZNAJE ZA PORESKE SVRHE (I deo)

III JAVNE NABAVKE

Danijela Bokan

PLANIRANjE JAVNIH NABAVKI

Svetlana Ražić

NABAVKE U OKVIRU SEKTORSKIH DELATNOSTI

Borisav Knežević

DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - REFERENCE PONUĐAČA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE

Nada Đorđević - Gajić

NERADNI DANI POVODOM SRETENjA - DANA DRŽAVNOSTI 2020. GODINE

Sekula Novaković

DRŽAVNI STRUČNI ISPIT - ZAKONSKA I PODZAKONSKA REGULATIVA

Biljana Baucal - Rajić

UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

Dr Vesna Stojanović

IZJEDNAČAVANjE VANBRAČNE ZAJEDNICE SA BRAČNOM U POGLEDU OSTVARIVANjA PRAVA NA PORODIČNU PENZIJU

Dr Nataša Zavođa

ISPLATA DOBITI ZAPOSLENIMA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

STANDARD AS 2405 PCAOB - NEZAKONITE RADNjE SUBJEKTA REVIZIJE

Slobodanka Kelečević

POSTUPAK JAVNE NABAVKE ARHITEKTONSKIH USLUGA I IZRADE PROJEKATA

Vesna Jovičić

DONET JE NOVI PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLjANjE, FUNKCIONISANjE I IZVEŠTAVANjE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Dušica Stojanović

NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI OPOREZIVANjA POREZOM NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

DONET JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

Jelena Marinković

USKLAĐENI SU DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA ZA PLAĆANjE POREZA ZA 2020. GODINU

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA
VEZANA ZA PRIMENU PROPISA KOJI UREĐUJU PORESKI POSTUPAK

MIŠLjENjE MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - PRIMENA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - PRIMENA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

BORAVIŠNA TAKSA ZA FIZIČKA LICA

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLjANjE, FUNKCIONISANjE I IZVEŠTAVANjE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANjA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (228. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA FEBRUAR 2020. GODINE