11. Sadržaj 11/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - VIOLETA LUTOVAC ĐURĐEVIĆ, PREDSEDNICA OPŠTINE VARVARIN

I AKTUELNOSTI

Milesa Marjanović

PRIPREMA ODLUKE O BUDžETU ZA 2021. GODINU

Nada Đorđević

NORMATIVNO UREĐENjE ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE, ODNOSNO GRADA ZA 2021. GODINU

Alžbeta Marko

PROCENA FINANSIJSKIH EFEKATA ZAKONA ILI DRUGOG PROPISA NA BUDžET

Dr Nataša Zavođa

USVOJENE SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2021. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA ZA PERIOD 2021. - 2023. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA KOJI OBAVLjAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA

Milanka Marković

AKTUELNA PITANjA U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2020. - 2025. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRIPREME ZA VRŠENjE POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI

Borisav Knežević

PARTNERSTVO ZA INOVACIJE - NOVI POSTUPAK JAVNE NABAVKE U SKLADU SA DIREKTIVOM EVROPSKE UNIJE 2014/24/EU

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

NadaĐorđević - Gajić

NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU PLATE ZA RAD NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA 11. NOVEMBRA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

Sekula Novaković

VRSTE I PRAVNA PRIRODA PREMEŠTAJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Biljana Baucal - Rajić

PRIMANjA RADNO ANGAŽOVANOG PENZIONERA

Nada Gajić - Đorđević

MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA STAROSNU PENZIJU I PRAVO NA PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2021. GODINI

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2502 PCAOB - REVIZIJA UTVRĐENE I OBJAVLjENE FER VREDNOSTI

Slobodanka Kelečević

SREDSTVA ZA FINANSIRANjE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Vesna Jovičić

PREPORUKE U INTERNOJ REVIZIJI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

ISPUNjENjE PORESKIH OBAVEZA MALOLETNIKA I POSLOVNO NESPOSOBNIH LICA

Jelena Marinković

PODZAKONSKI AKTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

Dušica Stojanović

PRENOS CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOD KOJEG SE, U SMISLU ZAKONA O PDV, SMATRA DA PROMET DOBARA I USLUGA NIJE IZVRŠEN

Jelena Marinković

OLAKŠICE KOD PLAĆANjA POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

PRIPREMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE ZA DONOŠENjE AKATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZIMA NA IMOVINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

AKTUELNA PITANjA I ODGOVORI U VEZI OSTVARIVANjA PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENjE PO OSNOVU TZV. VELIKIH ULAGANjA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O POKLONIMA JAVNIH FUNKCIONERA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (237. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA NOVEMBAR 2020. GODINE