01. Sadržaj 01/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice

I AKTUELNOSTI 

PRESTANAK VAŽENjA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANjA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Nada Đorđević

KOMENTAR ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Tatjana Milivojević

USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANjE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLjUČNIH VOZILA, OSIM POLjOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA

Alžbeta Marko 

NOVI ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI U PRIMENI OD 1. JANUARA 2020. GODINE

Milanka Marković

KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE AKTIVNOSTI 

KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLjANjEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA

Dragica Rajović

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI (III deo)

Dobrila Knežević

STRUKTURNE MERE ZA UNAPREĐENjE STABILNOSTI I ODRŽIVOSTI JAVNIH FINANSIJA

Biljana Baucal - Rajić

KOMENTAR PREDLOGA UREDBE O PAUŠALNOM OPOREZIVANjU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE 

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE

Slavica Medić

PRIPREME ZA SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU

Aleksandar Ranković

NAPOMENE DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA

III JAVNE NABAVKE 

Svetlana Ražić

KAZNENE ODREDBE I DRUGE MERE PROPISANE PREDLOGOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

NEGATIVNE REFERENCE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

OBRAČUNI ZARADA, ODNOSNO PLATA PREMA NOVOPROPISANIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENjUJU POČEV OD 1. JANUARA 2020. GODINE

Slavica Manojlović

IZMENE ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJU PLATE ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I NOVOGODIŠNjI I BOŽIĆNI POKLONI

Sekula Novaković

VRSTE I OSNOVNA OBELEŽJA RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Dr Vesna Stojanović

DOBROVOLjNO PENZIJSKO OSIGURANjE PO ODREDBAMA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU IZ 2019. GODINE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2401 PCAOB - RAZMATRANjE PREVARA (ZAVRŠNE PREPORUKE) 

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE KONTROLOM POPISA IMOVINE I OBAVEZA

Vesna Jovičić

UPITNIK ZA SAMOOCENjIVANjE - KORAK U AKCIONOM PLANU ZA IMPLEMENTACIJU FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

USVOJEN SET PORESKIH ZAKONA

Dušica Stojanović

MIŠLjENjA O PRIMENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

PRINUDNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

NOVINE KOJE DONOSI USVAJANjE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE 

VII ZAKONI I PRAVILNICI 

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI 

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI 

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (227. DEO)

X STATISTIČKI PODACI 

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JANUAR 2020. GODINE

OBJAVLjENO U ČASOPISU SAVETNIK U 2019. GODINI