06. Sadržaj 06/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Safet Pavlović, predsednik opštine Žagubica

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

ODGOVORI NA DILEME KOJE SU NASTALE U PRIMENI PROPISA KOJIMA SU UTVRĐENE NADLEŽNOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Alžbeta Marko

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA DECE I NjIHOVIH PRATILACA RADI POHAĐANjA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA IZ BUDžETA OPŠTINE ILI GRADA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA UPRAVLjANjA RIZICIMA

Nada Đorđević

NADLEŽNOSTI POVERENIKA ZA INFORMACIJE I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Biljana Mirić-Bogdanović

USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA I PRAVO NA DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

IZMIRIVANjE OBAVEZA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA PUTEM ASIGNACIJE

Hristivoje Kostić

NAMENSKA KREDITNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE I OTPLATA KREDITA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH DOBARA I DOMAĆIH PONUĐAČA

Borisav Knežević

NEPRAVILNOSTI U POSTUPANjU NARUČILACA PRILIKOM SPROVOĐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE U KONTEKSTU PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - OBRAZLOŽENjE DONETE ODLUKE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada đorđević-Gajić

KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA U 2018. GODINI U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

Sekula Novaković

KADROVSKI SISTEM DRŽAVNIH ORGANA

Biljana Baucal-Rajić

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU I USAVRŠAVANjU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

DODATAK C STANDARDA 2201 PCAOB - POSEBNE SITUACIJE I VEZA SA STANDARDOM AS 1205

Slobodanka Kelečević

KONTROLA ZAPOŠLjAVANjA SA ASPEKTA PRIMENE ODREDABA ČLANA 27E ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Jasminka Nedić-Stanišić

UPRAVNA INSPEKCIJA

Vesna Jovičić

UPRAVLjANjE RIZICIMA KAO DEO SISTEMA INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O IZVRŠAVANjU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENjA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244

Jelena Marinković

PORESKI TRETMAN DONACIJA KOJE PRIMI GRUPA GRAĐANA KAO POLITIČKI SUBJEKT

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – PRIMENA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić-Bogdanović

NOVA PODZAKONSKA AKTA U OBLASTI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (208. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUN 2018. GODINE