07. Sadržaj 07/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - VLADIMIR ZAHARIJEV, PREDSEDNIK OPŠTINE BOSILEGRAD

I AKTUELNOSTI

Milesa Marjanović

UTVRĐIVANjE PROGRAMSKE STRUKTURE

Alžbeta Marko

POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - KONKURS ZA DODELU NAGRADNIH STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

Milanka Marković

KORIŠĆENjE ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEŠUMSKE NAMENE

Dobrila Knežević

ZAKON O SPREČAVANjU KORUPCIJE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2019. GODINE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2019. GODINE

Aleksandar Ranković

FINANSIJSKO I RAČUNOVODSTVENO PRAĆENjE INVESTICIJA KOD INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETA I USAGLAŠAVANjE EVIDENCIJA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA - NOVINE I IZMENE KOJE OČEKUJU NARUČIOCE I PONUĐAČE

Borisav Knežević

ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA U JAVNIM NABAVKAMA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNjI ODMOR I PORESKI TRETMAN TOG PRIMANjA

Sekula Novaković

TRAJANjE RADNOG ODNOSA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Jasminka Nedić - Stanišić

OCENjIVANjE SLUŽBENIKA U JEDINICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Biljana Baucal - Rajić

OTPREMNINA PRILIKOM OTPUŠTANjA SA POSLA - TEHNOLOŠKI VIŠAK

Slavica Manojlović

USVOJEN ZAKLjUČAK VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJIM SE UVEĆAVAJU PLATE ZAPOSLENIMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Nataša Zavođa

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

STANDARD 2310 PCAOB - PROCES POTVRDE MATERIJALNIH DOKAZA

Slobodanka Kelečević

PROGRAM RADA BUDžETSKE INSPEKCIJE

Vesna Jovičić

UPRAVLjANjE RIZIKOM KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA PRIMENU PROPISA KOJI UREĐUJU PORESKI POSTUPAK

Jelena Marinković

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Dušica Stojanović

OPOREZIVANjE PDV PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

PORESKA KONTROLA POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI TRETMAN PRIHODA OSTVARENOG PO OSNOVU RASPODELE LIKVIDACIONOG OSTATKA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (221. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUL 2019. GODINE