03. Sadržaj 03/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - MILOVAN KOVAČEVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE LjUBOVIJA

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

INVESTIRANjE SREDSTAVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA LOKALNE VLASTI

Tatjana Milivojević

PRIPREMA PLANA JAVNIH INVESTICIJA

Milanka Marković

NAKNADA ZA PROMENU NAMENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Nada Đorđević

UDRUŽIVANjE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Dobrila Knežević

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

Slavica Medić

OTVARANjE POSLOVNIH KNjIGA ZA 2019. GODINU

Slavica Medić

ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDžETA U POSTUPKU KONSOLIDACIJE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić  

OČEKIVANE NOVINE I IZMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI (I deo)

Danijela Bokan

PRIPREMA ZA JAVNU NABAVKU - ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA

Borisav Knežević

TROFAZNI/DVOSTEPENI PROCES ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

OBRAČUN ZARADA, ODNOSNO PLATE I DRUGIH PRIMANjA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA KOJI SE PRIMENjUJU OD 1. FEBRUARA 2019. GODINE

Nada Đorđević - Gajić

PORESKI TRETMAN DAVANjA POKLONA POVODOM 8. MARTA – DANA ŽENA

Sekula Novaković

ZNAČAJ I PRAVNA PRIRODA STRUČNOG USAVRŠAVANjA
I OSPOSOBLjAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Jasminka Nedić - Stanišić

OCENjIVANjE SLUŽBENIKA I KRETANjE U SLUŽBI

Nataša Zavođa

OBAVEZA POSLODAVCA NA ISPLATU NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM ZA NEISKORIŠĆENI SRAZMERNI GODIŠNjI ODMOR I OBAVEZA PLANIRANjA SREDSTAVA ZA OVU NAMENU

Biljana Baucal - Rajić

KORIŠĆENjE SLUŽBENOG AUTOMOBILA U PRIVATNE SVRHE

Dr Vesna Stojanović

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU (III deo)

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

ODGOVOR NA RIZIKE - STANDARD 2301 PCAOB

Slobodanka Kelečević

PODNOŠENjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Vesna Jovičić

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O OBAVLjENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE IZ ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANjU PORESKOG DUGA I ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

ROK ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU SAMOOPOREZIVANjEM - 31. MART 2019. GODINE

Dušica Stojanović

MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

PORESKO RAČUNOVODSTVO, KNjIŽENjA I IZRADA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA ZA FISKALNU 2018. GODINU

UTVRĐIVANjE IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

DONETA SU NOVA PODZAKONSKA AKTA U OBLASTI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O INTERNOM I JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA

UREDBA O ODREĐIVANjU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (217. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MART 2019. GODINE