03. Sadržaj 03/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - ZORAN TODOROVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE VLASOTINCE

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

NADZOR SKUPŠTINE OPŠTINE NAD IZVRŠENjEM ODLUKE O BUDžETU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I TRANSPARENTNOST BUDžETA KAO INSTRUMENT NADZORA NAD BUDžETOM

Tatjana Milivojević

NAMENSKI TRANSFER ZA PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Nada Đorđević

REFERENDUM KAO OBLIK NEPOSREDNOG IZJAŠNjAVANjA GRAĐANA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA UPRAVLjANjA JAVNIM DUGOM U PERIODU OD 2018. DO 2020. GODINE

Dr Vesna Stojanović

USTAVNA ŽALBA KAO SREDSTVO ZAŠTITE NEKIH PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU

Hristivoje Kostić

KNjIGOVODSTVENE GREŠKE I NjIHOVE ISPRAVKE

Slavica Medić

OTVARANjE POSLOVNIH KNjIGA ZA 2018. GODINU

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.12.2017. ZA OTKUPLjENE STANOVE U DRUŠTVENOJ I DRŽAVNOJ SVOJINI

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U DRUŠTVENOJ, DRŽAVNOJ I SVOJINI GRAĐANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU KAO RAZLOG OSPORAVANjA U ZAHTEVIMA ZA ZAŠTITU PRAVA

Borisav Knežević

NEPRAVILNOSTI U POSTUPANjU NARUČILACA PRILIKOM SPROVOĐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE U KONTEKSTU PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - STRUČNA OCENA PONUDA I UTVRĐIVANjE ČINjENIČNOG STANjA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

OBRAČUN ZARADA, ODNOSNO PLATE I DRUGIH PRIMANjA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA KOJI SE PRIMENjUJU OD 1. FEBRUARA 2018. GODINE

Nada Đorđević-Gajić

PORESKI TRETMAN DAVANjA POKLONA POVODOM 8. MARTA – DANA ŽENA

Sekula Novaković

RAZLOZI ZA DONOŠENjE I PREDMET ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Sekula Novaković

NOVE OBAVEZE POSLODAVACA PREMA POSLEDNjIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Nataša Zavođa

OBAVEZA PRODUŽENjA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME ZAPOSLENOJ ŽENI ZBOG TRUDNOĆE, PORODILjSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

SASTAVLjANjE IZVEŠTAJA O RADU INTERNE KONTROLE - NASTAVAK STANDARDA 2201 PCAOB

Slobodanka Kelečević

KOMENTAR IZMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Vesna Jovičić

POVELjA U INTERNOJ REVIZIJI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I UREDBI O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODLAGANjE PLAĆANjA PORESKOG DUGA

Dušica Stojanović

MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Jelena Marinković

UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU SAMOOPOREZIVANjEM - PITANjA I ODGOVORI

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNjIGE

Biljana Mirić-Bogdanović

SASTAVLjANjE PORESKOG BILANSA ZA 2017. GODINU ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - prečišćen tekst-

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANjA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENjA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANjA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI U 2018. GODINI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (205. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MART 2018. GODINE