02. Sadržaj 02/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Predrag Terzić, gradonačelnik grada Kraljeva

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

DILEME OKO STATUSA SOPSTVENIH PRIHODA BUDžETSKIH KORISNIKA U ZAKONU O BUDžETSKOM SISTEMU I PRAVO NA NjIHOVO KORIŠĆENjE OD STRANE POJEDINIH BUDžETSKIH KORISNIKA

Tatjana Milivojević

ODGOVORI NA NEKA OTVORENA PITANjA OPŠTINA I GRADOVA

Nada Đorđević

KOMENTAR ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

Dobrila Knežević

STRUKTURNE REFORME U PERIODU OD 2018. DO 2020. GODINE 1

Biljana Mirić-Bogdanović

MIŠLjENjA KOMISIJE ZA PRAĆENjE I PRIMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITI U REPUBLICI SRBIJI

Dr Vesna Stojanović

DRUŠTVENI STANDARD KORISNIKA PENZIJA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU

Aleksandar Ranković

SASTAVLjANjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PREDŠKOLSKIH USTANOVA U PROGRAMU SAVETNIK

III JAVNE NABAVKE

Danijela Bokan

PLANIRANjE JAVNIH NABAVKI

Svetlana Ražić

PLANIRANjE KARAKTERISTIČNIH NABAVKI U SMISLU ODREĐIVANjA ISTOVRSNOSTI NABAVKI - ČASOPISI, STRUČNA LITERATURA, EDUKACIJA I SEMINARI, FIKSNA I MOBILNA TELEFONIJA, USLUGE INTERNETA, KABLOVSKE TELEVIZIJE

Borisav Knežević

NEPRAVILNOSTI U POSTUPANjU NARUČILACA PRILIKOM SPROVOĐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE U KONTEKSTU PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2018. GODINE

Sekula Novaković

DODATNO OBRAZOVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Nataša Zavođa

PRIMENA POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I KULTURU

Biljana Baucal-Rajić

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

ODNOS RIZIKA I DOKAZIVANjA - NASTAVAK STANDARDA 2201 PCAOB

Slobodanka Kelečević

PRIPREMA I PODNOŠENjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Vesna Jovičić

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O OBAVLjENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

USKLAĐENI SU DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA ZA PLAĆANjE POREZA ZA 2018. GODINU

Dušica Stojanović

MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

PORESKO RAČUNOVODSTVO, KNjIŽENjA I IZRADA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA ZA FISKALNU 2017. GODINU

IZVRŠENE SU IZMENE PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

UTVRĐIVANjE IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić-Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (204. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA FEBRUAR 2018. GODINE