02. Sadržaj 02/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Goran Mladenović, predsednik opštine Vladičin Han

I AKTUELNOSTI

Irena Injac

PREGLED NAJVAŽNIJIH IZMENA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Alžbeta Marko

POSTUPAK DODELE SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA IZ BUDžETA OPŠTINA I GRADOVA

Tatjana Milivojević

PRIMENA ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE NAKON DONOŠENjA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Milanka Marković

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA U SVETLU NOVOG ZAKONA

Biljana Mirić - Bogdanović

DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANjA STALNIH SREDSTAVA PO GRUPAMA I NAČINU UTVRĐIVANjA AMORTIZACIJE ZA PORESKE SVRHE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA UPRAVLjANjA JAVNIM DUGOM OD 2019. DO 2021. GODINE (DEO FISKALNE STRATEGIJE)

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

Aleksandar Ranković

ANALIZA KNjIŽENjA NA OSNOVU ZAKLjUČNOG LISTA

III JAVNE NABAVKE

Danijela Bokan

PLANIRANjE JAVNIH NABAVKI

Svetlana Ražić

NAJČEŠĆE NEDOUMICE U VEZI SA PLANIRANjEM ODREĐENIH NABAVKI I SPROVOĐENjA POSTUPAKA

Borisav Knežević

NAJČEŠĆE GREŠKE PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE U KONTEKSTU PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2019. GODINE

Sekula Novaković

OSNOVNA OBELEŽJA PRAVA, DUŽNOSTI I SPREČAVANjA SUKOBA INTERESA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Biljana Baucal - Rajić

PLAĆANjE PREMIJE OSIGURANjA ZA ZAPOSLENE

Jasminka Nedić - Stanišić

USLOVI ZA RAD U ZVANjIMA I STICANjE SVOJSTVA PRIPRAVNIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Dr Vesna Stojanović 

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU (II deo)

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

PROCENA ZNAČAJNOSTI RIZIKA - STANDARD 2110 PCAOB I DEFINICIJE

Slobodanka Kelečević

NOVINE U ZAKONU O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Vesna Jovičić

STRATEGIJA ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

PODZAKONSKI AKTI NEOPHODNI ZA SPROVOĐENjE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI PDV

Jelena Marinković

USTAVNI SUD JE UTVRDIO NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 5. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

Jelena Marinković

USKLAĐENI SU DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA ZA PLAĆANjE POREZA ZA 2019. GODINU

Jelena Marinković

IZMENjENI SU OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

PRIMENA NOVOUSVOJENIH PORESKIH ZAKONA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU - Prečišćen tekst -

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (216. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA FEBRUAR 2019. GODINE