12. Sadržaj 12/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - SANjA PETROVIĆ, PREDSEDNICA OPŠTINE KOVIN

I AKTUELNOSTI

Irena Injac

PREGLED NAJVAŽNIJIH IZMENA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Tatjana Milivojević

POSTUPANjE LOKALNE SAMOUPRAVE PRILIKOM IZRADE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU

Dragica Rajović

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI (II deo)

Dobrila Knežević

REVIDIRANA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Milanka Marković

AKTUELNA PITANjA U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Jelena Marinković

KRATKE INFORMACIJE O USVOJENIM PREDLOZIMA ZAKONA

Biljana Baucal - Rajić

NAJVAŽNIJE PREDLOŽENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA 
O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

Dr Vesna Stojanović

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU KOJE SU PREDLOŽENE 
SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Dr Nataša Zavođa

PREDSTOJEĆE IZMENE I DOPUNE ANTIKORUPCIJSKIH ZAKONA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

POPIS IMOVINE I OBAVEZA SA STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA 2019. GODINE

Aleksandar Ranković

KONTROLA USAGLAŠAVANjA GLAVNE I POMOĆNE KNjIGE OSNOVNIH SREDSTAVA KAO PREDUSLOV 
ZA SPROVOĐENjE POPISA I SASTAVLjANjE ZAVRŠNOG RAČUNA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

POLOŽAJ I POSLOVI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE PREMA PREDLOGU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

DRUŠTVENO ODGOVORNE JAVNE NABAVKE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Slavica Manojlović

UVEĆANjE PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ČIJE SE PLATE ISPLAĆUJU IZ BUDžETA

Nada Đorđević - Gajić

NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU ZARADE I UVEĆANU ZARADU POVODOM NOVOGODIŠNjIH, BOŽIĆNIH I DRUGIH PRAZNIKA U DECEMBRU 2019. I JANUARU 2020. GODINE

Nada Đorđević - Gajić

DAVANjE NOVOGODIŠNjIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH I PENZIONERIMA

Sekula Novaković

UDALjENjE ZAPOSLENOG SA RADA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANARD AS 2401 - RAZMATRANjE PREVARA (ULOGA RUKOVODSTVA)

Slobodanka Kelečević

KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPANjU BUDžETSKE INSPEKCIJE U VRŠENjU NADZORA 
NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Vesna Jovičić

SLABOSTI I PREPORUKE U SISTEMU POPISA OSNOVNIH SREDSTAVA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA U SKLADU SA ZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU 
I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI OPOREZIVANjA POREZOM NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

ZEMLjIŠTE KAO PREDMET OPOREZIVANjA POREZOM NA IMOVINU

REDOVNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI PODSTICAJ ZA ULAGANjA U KAPITAL NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE OBAVLjA 
INOVACIONU DELATNOST

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPANjU BUDžETSKE INSPEKCIJE U VRŠENjU NADZORA NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA 
O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (226. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA DECEMBAR 2019. GODINE