12. Sadržaj 12/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - VESNA STAMBOLIĆ, PREDSEDNICA OPŠTINE LUČANI

I AKTUELNOSTI

Nada Đorđević

NORMATIVNO UREĐENjE ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE, ODNOSNO GRADA ZA 2019. GODINU

Alžbeta Marko

NAMENSKO KORIŠĆENjE SREDSTAVA OD KAZNI ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE OSTVARENIH NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE

Biljana Mirić - Bogdanović

USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI

Nataša Zavođa

PROMENE PROPISA VEZANIH ZA OBAVEZU UPOTREBE PEČATA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

POPIS IMOVINE I OBAVEZA SA STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA 2018. GODINE

Slavica Medić

RAZVRSTAVANjE OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NAJČEŠĆE GREŠKE PODNOSILACA ZAHTEVA PRILIKOM OSPORAVANjA DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Borisav Knežević

RAZLOZI ZA OBUSTAVU POSTUPKA JAVNE NABAVKE UTVRĐENI ČLANOM 109. STAV 2. ZAKONA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU ZARADE I UVEĆANU ZARADU POVODOM NOVOGODIŠNjIH, BOŽIĆNIH I DRUGIH PRAZNIKA U DECEMBRU 2018. I JANUARU 2019. GODINE

Nada Đorđević - Gajić

DAVANjE NOVOGODIŠNjIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH I PENZIONERIMA

Sekula Novaković

OSNOVI PRESTANKA RADNOG ODNOSA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA PO SILI ZAKONA

Biljana Baucal - Rajić

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

ZNAČAJ INTERNE KONTROLE PREMA STANDARDU 2110 PCAOB

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI UOČENE KONTROLOM USLUGA NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA

Vesna Jovičić

ZNAČAJ INTERNE KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

OSNIVANjE UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU PREDSTOJEĆIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Jelena Marinković

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

Dušica Stojanović

PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST KOD ODREĐIVANjA MESTA PROMETA USLUGA

REDOVNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

Biljana Mirić - Bogdanović

DONET JE NOVI PRAVILNIK O ULAGANjIMA U OBLASTI KULTURE KOJA SE PRIZNAJU KAO RASHOD

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANjA ISPITA ZA STICANjE ZVANjA DRŽAVNI REVIZOR I OVLAŠĆENI DRŽAVNI REVIZOR

UREDBA O UTVRĐIVANjU ELEMENATA GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2019. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA ZA PERIOD 2019–2021. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA KOJI OBAVLjAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (214. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA DECEMBAR 2018. GODINE