01. Sadržaj 01/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - IVAN STANOJEVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE ŽITORAĐA

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

PRIJAVA PREUZETIH OBAVEZA BUDžETSKIH KORISNIKA I VRAĆANjE NEUTROŠENIH SREDSTAVA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET

Milanka Marković

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Tatjana Milivojević

PRIPREMA ODLUKA O NAKNADAMA U SKLADU SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Nada Đorđević

STATUS MESNE ZAJEDNICE PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Biljana Baucal - Rajić

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Biljana Baucal - Rajić

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

Dobrila Knežević

FISKALNA STRATEGIJA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

PRIPREME ZA SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE

Slavica Medić

POGREŠNO PROKNjIŽENE POSLOVNE PROMENE - STORNIRANjE

Aleksandar Ranković

UTVRĐIVANjE I OSTVARIVANjE PRAVA NA REGRESIRANjE I NAKNADU TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ISPRAVLjANjE RAČUNSKIH GREŠAKA U STRUČNOJ OCENI PONUDA

Borisav Knežević

NEDOSTACI KOJI NISU OD UTICAJA ZA UTVRĐIVANjE SADRŽINE PONUDA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević – Gajić

USVOJENE IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA - ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Sekula Novaković

TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI IZBORA I PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

Nataša Zavođa

NEKE OD USVOJENIH IZMENA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Vesna Stojanović

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU (I deo)

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

UPITI PRI PREPOZNAVANjU I PROCENI RIZIKA - STANDARD 2110 PCAOB

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI U EVIDENTIRANjU POSLOVNIH PROMENA

Vesna Jovičić

PISANjE PROCEDURA ZA POPIS KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

IZMENE ODREDABA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ODREDABA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Jelena Marinković

STUPIO JE NA SNAGU ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST KOD OSTVARIVANjA PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

PRINUDNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

NOVINE KOJE DONOSI USVAJANjE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (215. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JANUAR 2019. GODINU

OBJAVLjENO U ČASOPISU SAVETNIK U 2018. GODINI