01. Sadržaj 01/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Novica Janošević, predsednik opštine Kučevo

I AKTUELNOSTI

Irena Injac

PREGLED NAJVAŽNIJIH IZMENA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Alžbeta Marko

SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE, SPORTA, SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KAO I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE IZ BUDžETA OPŠTINA I GRADOVA

Nada Đorđević

SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA

Tatjana Milivojević

USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANjE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLjUČNIH VOZILA, OSIM POLjOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA

Dobrila Knežević

MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. i 2020. GODINU

KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

PRIPREME ZA SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2017. GODINE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NAJČEŠĆE GREŠKE KOD ODREĐIVANjA TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

Borisav Knežević

NEPRAVILNOSTI U POSTUPANjU NARUČILACA PRILIKOM SPROVOĐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE U KONTEKSTU PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

Biljana Baucal-Rajić

KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENjU

Sekula Novaković

USLOVI ZA ZAPOSLENjE I NAČIN POPUNjAVANjA RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Dr Vesna Stojanović

PROMENE USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU U 2018. GODINI

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

IDENTIFIKACIJA ZNAČAJNIH RAČUNA - NASTAVAK STANDARDA 2201 PCAOB

Slobodanka Kelečević

PLAĆANjE USLUGA

Vesna Jovičić

REVIZORSKI ODBORI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA NA POVRAĆAJ VIŠE ILI POGREŠNO NAPLAĆENOG POREZA, ODNOSNO SPOREDNIH PORESKIH DAVANjA PREMA ZAKONU O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

PRINUDNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić-Bogdanović

NOVINE KOJE DONOSI USVAJANjE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

OBJAŠNjENjE U VEZI SA IZDAVANjEM I KNjIŽENjEM RAČUNA (FAKTURA) U PAPIRNOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU BEZ UPOTREBE PEČATA I POTPISA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (203. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JANUAR 2018. GODINE

OBJAVLjENO U ČASOPISU SAVETNIK U 2017. GODINI