05. Sadržaj 05/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - JAROSLAV HRUBIK, PREDSEDNIK OPŠTINE KOVAČICA

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

DODELA SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE ZA REALIZACIJU PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUŽENjIMA SA PRIMEROM PRAVILNIKA

Anela Grbović

GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2020. GRUPE ZA BUDžET I ANALITIČKO – PLANSKE POSLOVE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA

Milanka Marković

AKTUELNA PITANjA I ODGOVORI U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Dr Nataša Zavođa

ODGOVORNOST JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KAO OSNIVAČA JAVNIH SLUŽBI ILI JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA U SLUČAJU NEMOGUĆNOSTI ISPLATE NOVČANIH POTRAŽIVANjA ZAPOSLENIH

Dobrila Knežević

STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRIMERI KNjIŽENjA U 2021. GODINI NA OSNOVU PRENETIH BILANSNIH POZICIJA IZ 2020. GODINE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

SPROVOĐENjE PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA JAVNOG POZIVA

Borisav Knežević

PRAVILA EU U VEZI IZMENA/KOREKCIJA PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

VASKRŠNjI I PRVOMAJSKI PRAZNICI

Sekula Novaković

OSNOVNA OBELEŽJA IMENOVANjA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA I PRIMERI AKATA

Biljana Baucal - Rajić

PORESKI TRETMAN PRIMANjA ZAPOSLENIH PO OSNOVU SISTEMATSKIH PREGLEDA

Dr Vesna Stojanović

DOBROVOLjNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE PRIMENOM ČLANA 15. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2505 PCAOB - ISPITIVANjA, PROCENE I OBRAČUN PO OSNOVU SUDSKIH PRESUDA

Slobodanka Kelečević

OBRAČUN I ISPLATA PLATA

Vesna Jovičić

INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI MENADžMENTA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

KNjIGOVODSTVENA VREDNOST NEPOKRETNOSTI KAO OSNOVICA POREZA NA IMOVINU

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE - SAMOOPOREZIVANjE

Biljana Mirić - Bogdanović

SASTAVLjANjE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2020. GODINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLjANjA I PODNOŠENjA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I BUDžETSKIH FONDOVA - prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (243. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MAJ 2021. GODINE