04. Sadržaj 04/2021

­Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - PREDRAG ROJEVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE VRBAS

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

NAČINI USMERAVANjA SREDSTAVA PREMA JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Alžbeta Marko

POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - DODELA NAGRADNIH STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA PUTEM KONKURSA

Anela Grbović

PREPORUKA ZA IZVEŠTAJ O STANjU DOCNjI

Milanka Marković

PUTARINA - OSLOBAĐANjA I OLAKŠICE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA ZAPOŠLjAVANjA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU

Slavica Medić

DONOŠENjE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠ­NjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - MART 2021. GODINE

Aleksandar Ranković

NABAVKA, UPOTREBA I PRODAJA OSNOVNOG SREDSTVA

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.12.2020. ZA OTKUPLjENE STANOVE U JAVNOJ SVOJINI

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I SVOJINI GRAĐANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NAJNOVIJE IZMENE U VEZI SA SADRŽINOM KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Borisav Knežević

PRAVILA EU U VEZI OSLANjANjA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA KAPACITETE TREĆIH LICA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

OSNOV ZA NAKNADU ZARADE ZA BOLOVANjE

Sekula Novaković

PRAVNA PRIRODA KOLEKTIVNIH UGOVORA

Biljana Baucal - Rajić

GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020. GODINU

 Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA RAD PENZIONERA POSLE OSTVARIVANjA PRAVA NA PENZIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2503 PCAOB - OBJAVLjIVANjE IZVEŠTAJA O UTVRĐENOJ FER VREDNOSTI FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

Slobodanka Kelečević

NAMENSKO KORIŠĆENjE SREDSTAVA

Vesna Jovičić

UVOĐENjE UPRAVLjANjA NEPRAVILNOSTIMA U SVRHU MONITORINGA FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

DONETA JE UREDBA NEOPHODNA ZA PRIMENU ZAKONA O UTVRĐIVANjU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU

Jelena Marinković

FER VREDNOST NEPOKRETNOSTI KAO OSNOVICA POREZA NA IMOVINU MALIH, SREDNjIH I MIKRO PRAVNIH LICA

Dušica Stojanović

POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANjA ZA POLOVNA DOBRA, UMETNIČKA DELA, KOLEKCIONARSKA DOBRA I ANTIKVITETE

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNjIGE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

UTVRĐIVANjE OSNOVICE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2020. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI SU OSNOVANI RADI STICANjA DOBITI

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O UTVRĐIVANjU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU - prečišćen tekst -

PRAVILNIK O SADRŽINI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (242. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA APRIL 2021. GODINE