03. Sadržaj 03/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Saša Jovanović, predsednik opštine Merošina

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

POSTUPANjE LOKALNE SAMOUPRAVE PRILIKOM PRETVARANjA (KONVERZIJE) POTRAŽIVANjA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA U KAPITAL SUBJEKTA PRIVATIZACIJE

Alžbeta Marko

BUDžETSKO IZVEŠTAVANjE PO PROGRAMIMA, PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA, KAO SASTAVNI DEO OBRAZLOŽENjA ZAVRŠNOG RAČUNA ZA PRETHODNU GODINU

Anela Grbović

PRINUDNA NAPLATA

Milanka Marković

PODNOŠENjE GODIŠNjIH IZVEŠTAJA U OBLASTI NAKNADA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE „MOĆ ZNANjA”

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU

Slavica Medić

OTVARANjE POSLOVNIH KNjIGA ZA 2021. GODINU

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

STRUČNA OCENA PONUDA PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

JAVNE NABAVKE I NAČELO KONKURENCIJE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

OBRAČUN ZARADA, ODNOSNO PLATE I DRUGIH PRIMANjA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA KOJI SE PRIMENjUJU OD 1. FEBRUARA 2021. GODINE

PORESKI TRETMAN DAVANjA POKLONA POVODOM 8. MARTA - DANA ŽENA

Sekula Novaković

PRAVNI POLOŽAJ NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA

Biljana Baucal - Rajić

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU I USAVRŠAVANjU

Dr Vesna Stojanović

PENZIJSKI STAŽ

Dr Nataša Zavođa

PREPORUKE POSLODAVCIMA ZA KORIŠĆENjE GODIŠNjIH ODMORA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2503 PCAOB - RIZIK REVIZIJE IZVEDENIH INSTRUMENATA

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI PRILIKOM PREUZIMANjA OBAVEZA

Vesna Jovičić

VEŠTINE I TEHNIKE INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

ZASTUPANjE U PORESKOM POSTUPKU

Jelena Marinković

NASTANAK I PRESTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

UTVRĐIVANjE IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI TRETMAN NOVČANOG OBEŠTEĆENjA OSTVARENOG U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O SOCIJALNOJ KARTI

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANjA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI U 2021. GODINI

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANjA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE U 2021. GODINI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (241. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MART 2021. GODINE