10. Sadržaj 10/2021

I AKTUELNOSTI

Ivan Zečić

PLANIRANjE TEKUĆIH RASHODA U BUDžETIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Irena Injac

OSVRT NA PRIMENU PRAVNE REGULATIVE KOJA UREĐUJE KONTROLISANO ZAPOŠLjAVANjE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANjE U JAVNOM SEKTORU

Alžbeta Marko

PRIMANjE DONACIJA U OPŠTINAMA I GRADOVIMA PREMA VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA

Anela Grbović

UPUTSTVO DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ZA IZRADU PRILOGA 1 JAVNIH TUŽILAŠTAVA NA MESEČNOM NIVOU ZA 2021. GODINU

Aleksandar Ranković

KOMENTAR PRAVILNIKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANjE EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANjA I OBRAZOVANjA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA I INFORMACIONE BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE

Dr Nataša Zavođa

PREDUZIMANjE PREVENTIVNIH I ZAŠTITNIH EPIDEMIOLOŠKIH MERA I ORGANIZACIJA RADA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA VREME PANDEMIJE COVID -19

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2021. GODINE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR – SEPTEMBAR 2021. GODINE

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I SVOJINI GRAĐANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

DRUŠTVENO ODGOVORNE JAVNE NABAVKE - NAJNOVIJA EVROPSKA PRAKSA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

PORESKI TRETMAN PRIMANjA ZAPOSLENIH
PO OSNOVU ČINjENjA I PRUŽANjA POGODNOSTI

Biljana Baucal - Rajić

RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

Dr Vesna Stojanović

PRAVO DECE NA PORODIČNU PENZIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2600 PCAOB - POSTUPCI REVIZIJE PO POSEBNIM TEMAMA

Slobodanka Kelečević

USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA

Vesna Jovičić

SNIMANjE SISTEMA ZA OBRAČUN I ISPLATU NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA - PODSISTEM OBRAČUN I ISPLATA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA NA SLUŽBENOM PUTOVANjU U ZEMLjI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA KROZ DATA STRUČNA MIŠLjENjA

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA NAD KOJIM JE OTVOREN POSTUPAK STEČAJA

POSTUPAK PO ŽALBI NA DONETA REŠENjA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE O UTVRĐIVANjU OBAVEZE PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA, OSTALI PRAVNI LEKOVI U PORESKOM POSTUPKU I TROŠKOVI POSTUPKA

Biljana Mirić - Bogdanović

OSVRT NA NEKA MIŠLjENjA U VEZI PRIMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANjU ĆIRILIČKOG PISMA

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANjE EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANjA I OBRAZOVANjA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (248. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA ZA OKTOBAR 2021. GODINE