01. Sadržaj 01/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA -  VLADICA DIMITROV, PREDSEDNIK OPŠTINE DIMITROVGRAD

I AKTUELNOSTI

POVEĆANjE PLATA KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA I KOD KORISNIKA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U 2021. GODINI

Tatjana Milivojević

IZRADA AKATA I INSTRUKCIJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU

Alžbeta Marko

FISKALNI SUFICIT, ODNOSNO DEFICIT U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI ZA 2021. GODINU I NjEGOVO PLANIRANjE

Milanka Marković

POVEĆANjE VISINE NAKNADA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Dobrila Knežević

OCENE I PREPORUKE FISKALNOG SAVETA ZA FISKALNU STRATEGIJU ZA 2021. GODINU

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA ODLAGANjE DOSPELOSTI PLAĆANjA DOPRINOSA

Dr Nataša Zavođa

IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Med

PRIPREME ZA SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU

Slavica Med

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2020. GODINE

Aleksandar Ranković

OTVARANjE POSLOVNE GODINE U PROGRAMU „TREZOR“

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

OBAVEZE NARUČILACA U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA

Borisav Knežević

JAVNE NABAVKE - POKAZATELjI PERFORMANSI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

OBRAČUNI ZARADA, ODNOSNO PLATA PREMA NOVOPROPISANIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENjUJU POČEV OD 1. JANUARA 2021. GODINE

Sekula Novaković

AKTI KOJI SE DONOSE U POSTUPKU MATERIJALNE ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA U ORGANU AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

Biljana Baucal – Rajić

IZDACI POSLODAVACA PO OSNOVU ODREĐENIH DAVANjA ZAPOSLENIMA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2503 PCAOB - RIZIK REVIZIJE IZVEDENIH INSTRUMENATA

Slobodanka Kelečević

REALIZACIJA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

Vesna Jovičić

PLANOVI RADA U INTERNOJ REVIZIJI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

NAJZNAČAJNIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

OBJAVLjEN JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU- prečišćen tekst -

PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENjA BUDžETA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (239. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JANUAR 2021. GODINE

OBJAVLjENO U ČASOPISU SAVETNIK U 2020. GODINI