09. Sadržaj 09/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - SLAĐANA GLIŠIĆ, NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE U REKOVCU

I AKTUELNOSTI

Ivan Zečić

PLANIRANjE PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE U BUDžETIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Alžbeta Marko

UTVRĐIVANjE VISINE TAKSI ZA 2022. GODINU PREMA VAŽEĆIM PROPISIMA

Anela Grbović

DOPUNA UPUTSTVA O PRINUDNOJ NAPLATI INDIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA

Dobrila Knežević

PROGRAM ZA REFORMU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE

Milanka Marković

AKTUELNA MIŠLjENjA U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA (OGLEDNI PRIMER)

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.06.2021. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

TEHNIKE I INSTRUMENTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - OKVIRNI SPORAZUMI

Borisav Knežević

PODELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI NA PARTIJE - EVROPSKA PRAKSA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Svetlana Kuzmanović

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

Biljana Baucal - Rajić

PORESKI TRETMAN PRIMANjA ZAPOSLENIH PO OSNOVU JUBILARNE NAGRADE I SOLIDARNE POMOĆI

Sekula Novaković

NAČIN POPUNjAVANjA SLOBODNIH RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PUTEM KONKURSA

Biljana Baucal - Rajić

KORIŠĆENjE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA KOJI SU U VLASNIŠTVU POSLODAVCA ILI NA RASPOLAGANjU POSLODAVCA

 Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2510 PCAOB - POSTUPCI REVIZIJE ZALIHA

Slobodanka Kelečević

IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Vesna Jovičić

PLAN AKTIVNOSTI – SASTAVNI DEO NACRTA IZVEŠTAJA I KONAČNOG IZVEŠTAJA U REVIZIJI IZVEŠTAVANjA I RAČUNOVODSTVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

PORESKA OSNOVICA KOD PDV

Jelena Marinković

NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU KOD STICANjA ZAJEDNIČKE SVOJINE SUPRUŽNIKA NA STANU

UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021. GODINU U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

(NE)PRIZNATI RASHODI U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O INTERNOM I JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (247. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA ZA SEPTEMBAR 2021. GODINE