08. Sadržaj 08/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - STANA ĐEMBER, PREDSEDNICA OPŠTINE ČOKA

I AKTUELNOSTI

UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDžETU LOKALNE VLASTI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Ivana Bošković

AŽURIRANO UPUTSTVO ZA IZRADU PROGRAMSKOG BUDžETA

Tatjana Milivojević

OTPOČINjANjE POSTUPKA PRIPREME ODLUKE O BUDžETU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU

Ivan Zečić

PLANIRANjE PRIHODA U BUDžETIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Anela Grbović

BUDžETSKI KALENDAR I POTREBNE TABELE ZA IZRADU FINANSIJSKOG PLANA

Alžbeta Marko

NOVA UREDBA I PROGRAM FINANSIRANjA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA NEDOVOLjNO RAZVIJENIH JLS U 2021. GODINI

Dobrila Knežević

PROGRAM REFORME UPRAVLjANjA JAVNIM FINANSIJAMA ZA PERIOD 2021. - 2025. GODINE

Milanka Marković

AKTUELNA MIŠLjENjA U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Dr Vesna Stojanović

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

IZMIRIVANjE OBAVEZA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA PUTEM ASIGNACIJE

Aleksandar Ranković

EVIDENTIRANjE OSNOVNOG SREDSTVA U PROGRAMU OSNOVNIH SREDSTAVA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

TEHNIKE I INSTRUMENTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Borisav Knežević

IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI - EVROPSKA PRAKSA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENIMA KOD POSLODAVACA U JAVNOM SEKTORU, U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA I MIŠLjENjIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA

Sekula Novaković

TROŠKOVI KOJI SE NAKNAĐUJU ZAPOSLENIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA

Biljana Baucal - Rajić

PRIMANjA DIREKTORA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2505 PCAOB - PROFESIONALNA ODGOVORNOST PRAVNOG SAVETNIKA

Slobodanka Kelečević

KORIŠĆENjE STVARI U JAVNOJ SVOJINI

Vesna Jovičić

CILjEVI KONTROLA I OČEKIVANE KONTROLE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI - PRIPREMA I PLANIRANjE JAVNIH NABAVKI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

ZAKON O STEČAJU - PRIMENA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM - prečišćen tekst -

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI
REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (246. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA ZA AVGUST 2021. GODINE