07. Sadržaj 07/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Milan Minić, načelnik opštinske uprave Aleksandrovac

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

OSVRT NA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI VEZANU ZA NOVI PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI

Anela Grbović

UPUTSTVO DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ZA IZRADU FINANSIJSKOG PLANA JAVNIH TUŽILAŠTAVA NAMENjEN ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Dr Nataša Zavođa

NOVINE U ORGANIZACIJI RADA POSLODAVACA ZBOG KORONA VIRUSA - OSTVARIVANjE PRAVA NA RAD OD KUĆE ILI RAD NA DALjINU

Milanka Marković

PODNOŠENjE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANjA I VASPITANjA U REPUBLICI SRBIJI DO 2030. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2021. GODINE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2021. GODINE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NAJZNAČAJNIJE IZMENE U POGLEDU PORTALA JAVNIH NABAVKI I NAJČEŠĆA PITANjA U VEZI SA PRIMENOM ZJN

Borisav Knežević

INTERNE JAVNE NABAVKE I JAVNO-JAVNA SARADNjA (UGOVORI IZMEĐU POVEZANIH SUBJEKATA) U OBLASTI JAVNIH NABAVKI - EVROPSKA PRAKSA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNjI ODMOR I PORESKI TRETMAN TOG PRIMANjA

Sekula Novaković

PRAVNI REŽIM OSTVARIVANjA I ZAŠTITE POJEDINAČNIH PRAVA ZAPOSLENIH

Biljana Baucal - Rajić

ODOBRAVANjE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA INVALIDSKU PENZIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2505 PCAOB - PROFESIONALNA ODGOVORNOST PRAVNOG SAVETNIKA

Slobodanka Kelečević

PREUZIMANjE OBAVEZA JAVNIH PREDUZEĆA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA

Vesna Jovičić

REVIZORSKI NALAZ U SISTEMU PLATA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

POSTUPAK I USLOVI ZA ODOBRAVANjE ODLAGANjA PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA OD STRANE NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA

Dušica Stojanović

PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA SA STANOVIŠTA PRIMENE PROPISA O PDV

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA PO OSNOVU IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

NAČIN EVIDENTIRANjA (NENAPLATIVOG) POTRAŽIVANjA PO OSNOVU REFUNDACIJE NAKNADA ZARADA I NjEGOV PORESKI TRETMAN 

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANjU ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ  IUz-266_2017.

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (245. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA ZA JUL 2021. GODINU