06. Sadržaj 06/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - NENAD SAVKOVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE RAČA

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

PRIMENA PROPISA OD STRANE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IMAJUĆI U VIDU DATA MIŠLjENjA NADLEŽNIH ORGANA

Alžbeta Marko

KAKO STEĆI PRILIV SREDSTAVA U BUDžET JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZAKONSKIM INVESTIRANjEM SREDSTAVA KRT-A

Anela Grbović

PREPORUKA ZA POPUNjAVANjE PFE OBRASCA

Dr Nataša Zavođa

OBAVEZE JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEĆA I JAVNIH PREDUZEĆA ZA ISPLATU UGOVORENE ZARADE I DRUGIH PRIMANjA PO UGOVORU O RADU I OPŠTIM AKTIMA POSLODAVCA ZA ZAPOSLENE, U SKLADU SA SUDSKOM PRAKSOM

Ivana Bošković

OBAVEZA DOSTAVLjANjA PREPISA ARHIVSKE KNjIGE NADLEŽNOM ARHIVU

Milanka Marković

NAJVAŽNIJA PITANjA U VEZI SA NAKNADOM ZA PROMENU NAMENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA DRŽAVNOG VLASNIŠTVA I UPRAVLjANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2027. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

EVIDENTIRANjE DATIH I PRIMLjENIH AVANSA KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PRIPREMANjE KONKURSNE DOKUMENTACIJE RADI SPROVOĐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Borisav Knežević

EVROPSKA PRAKSA ZA PODSTICANjE UČEŠĆA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Svetlana Kuzmanović

NAKNADA TROŠKOVA ZA ODVOJENI ŽIVOT OD PORODICE ZA SUDIJE

KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA U 2021. GODINI U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

Biljana Baucal - Rajić

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Sekula Novaković

OSNOVNA OBELEŽJA PREMEŠTAJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Biljana Baucal - Rajić

UMANjENjE OSNOVICE POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU ZARADE NOVONASTANjENOG OBVEZNIKA

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA STAROSNU PENZIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2505 PCAOB - ISPITIVANjA, PROCENE I OBRAČUN PO OSNOVU SUDSKIH PRESUDA

Slobodanka Kelečević

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O DELU SA ZAPOSLENIMA

Vesna Jovičić

SLABOSTI I PREPORUKE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U SISTEMU OBRAČUNA I ISPLATA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA NA SLUŽBENOM PUTOVANjU U ZEMLjI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

DODELjIVANjE PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA U SKLADU SA ZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I PODZAKONSKIM AKTIMA

Dušica Stojanović

NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PITANjA I ODGOVORI

POVRAĆAJ I PREKNjIŽAVANjE VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI TRETMAN KONVERZIJE POTRAŽIVANjA U TRAJNI ULOG REPUBLIKE U KAPITALU OBVEZNIKA SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (244. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA ZA JUN 2021