02. Sadržaj 02/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - IGOR MATKOVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE VELIKA PLANA

I AKTUELNOSTI

Irena Injac

RELAKSACIJA POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA U JAVNOM SEKTORU, SA OSVRTOM NA NOVI POSTUPAK ZA PRIBAVLjANjE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLjAVANjE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANjE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

DOPUNA INSTRUKCIJE ZA INFORMACIONI SISTEM IZVRŠENjA BUDžETA - ISIB

Alžbeta Marko

SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE, SPORTA, SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, KAO I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE IZ BUDžETA OPŠTINE ILI GRADA

Milanka Marković

AKTUELNA PITANjA U VEZI SA NAKNADOM ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA OPORAVAK I REKREACIJU I BANjSKO-KLIMATSKI OPORAVAK I REHABILITACIJU PO ODREDBAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA I PRAVILNIKA O BANjSKO-KLIMATSKOM OPORAVKU

Dobrila Knežević

MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU

Aleksandar Ranković

POPIS FINANSIJSKE IMOVINE I OBAVEZA I USAGLAŠAVANjE KNjIGOVODSTVENOG STANjA SA STVARNIM STANjEM

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - NAJZNAČAJNIJE NOVINE

Borisav Knežević

JAVNE NABAVKE U PREGOVARAČKOM POGLAVLjU 23 - PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

NERADNI DANI POVODOM SRETENjA - DANA DRŽAVNOSTI 2021. GODINE

Nada Đorđević - Gajić

MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE

Biljana Baucal - Rajić

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

Sekula Novaković

UTVRĐIVANjE I PREISPITIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENjA POSLODAVACA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2503 PCAOB - RIZIK REVIZIJE IZVEDENIH INSTRUMENATA

Slobodanka Kelečević

PRIPREMA I PODNOŠENjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Vesna Jovičić

NEPRAVILNOSTI U SISTEMU POPISA OSNOVNIH SREDSTAVA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

KOMENTAR UREDBE O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANjA PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA U CILjU UBLAŽAVANjA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID

Dušica Stojanović

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

USKLAĐENI SU DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA ZA PLAĆANjE POREZA ZA 2021. GODINU

PORESKO RAČUNOVODSTVO, KNjIŽENjA I IZRADA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA ZA FISKALNU 2020. GODINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

IZMENE PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

Biljana Mirić - Bogdanović

UTVRĐIVANjE OSNOVICE POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLjANjA I PODNOŠENjA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I BUDžETSKIH FONDOVA - prečišćen tekst -

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLjANjE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLjAVANjE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANjE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLjANjA PODATAKA, KAO I O DRUGIM PITANjIMA U VEZI SA DOSTAVLjANjEM PODATAKA I VOĐENjEM REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLjENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (240. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA FEBRUAR 2021. GODINE