11.Sadržaj 11/2021

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - DRAGAN BOŽIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE TITEL

I AKTUELNOSTI

Irena Injac

NAKNADA ZARADE (PLATE) ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZBOG EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Ivan Zečić

PLANIRANjE IZDATAKA ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE U BUDžETIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Alžbeta Marko

NAMENSKO KORIŠĆENjE SREDSTAVA OSTVARENIH OD KAZNI ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE KAO PRILIV SREDSTAVA U BUDžET LOKALNE SAMOUPRAVE

Anela Grbović

KVARTALNI IZVEŠTAJ JAVNIH TUŽILAŠTAVA O STANjU DOCNjI

Dr Vesna Stojanović

DODELA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU ODLAGANjA KRIVIČNOG GONjENjA

Milanka Marković

RASPORED PRIHODA OD NAKNADA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Dobrila Knežević

ŠTA REGULIŠE ZAKON O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANjU ĆIRILIČKOG PISMA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRIPREME ZA VRŠENjE POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2021. GODINU

Aleksandar Ranković

PRIPREMA PODATAKA ZA POPIS NEFINANSIJSKE IMOVINE - PRIMER PRAKTIČNIH REŠENjA I POSTUPAKA

Aleksandar Ranković

PRIMER IZVEŠTAJA O IZVRŠENOM POPISU NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA I ZALIHAMA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ODREĐIVANjE PROCENjENE VREDNOSTI JAVNE NABAVKE I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Borisav Knežević

PODUGOVARANjE U JAVNIM NABAVKAMA - EVROPSKA PRAKSA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Svetlana Kuzmanović

OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU, U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA (TZV. TEHNOLOŠKI VIŠAK) I U DRUGIM SLUČAJEVIMA

NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU PLATE ZA RAD NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA 11. NOVEMBRA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2022. GODINE

Sekula Novaković

ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE PREMA NAJNOVIJIM PROPISIMA

Biljana Baucal - Rajić

UMANjENjE OSNOVICE POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU ZARADE NOVONASTANjENOG OBVEZNIKA

Dr Nataša Zavođa

KOLEKTIVNI RADNI SPOR VEZAN ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA SINDIKALNO ORGANIZOVANjE I DELOVANjE KOD POSLODAVCA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2601 PCAOB - REVIZORSKI DOKAZI

Slobodanka Kelečević

REALIZACIJA UGOVORA O FINANSIRANjU PROJEKATA

Vesna Jovičić

PISANjE PROCEDURA ZA POPIS

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

KOMENTAR NOVIH IZMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

ROK ZA DONOŠENjE PODZAKONSKIH AKATA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU 2022. GODINU JE 30. NOVEMBAR 2021. GODINE

Jelena Marinković

RAZVRSTAVANjE NEPOKRETNOSTI U SVRHU UTVRĐIVANjA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU

PRIPREMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE ZA DONOŠENjE AKATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZIMA NA IMOVINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O REGISTRU JAVNIH FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE I PRIHODA JAVNIH FUNKCIONERA - prečišćen tekst -

UREDBA O UTVRĐIVANjU ELEMENATA GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2022. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA ZA PERIOD 2022–2024. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA KOJI OBAVLjAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (249. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MESEC NOVEMBAR 2021. GODINE