09. Sadržaj 09/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - IVAN RAJIČIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE KUČEVO

I AKTUELNOSTI

Irena Injac

UKIDANjE PODRAČUNA INDIREKTNIM KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA

Ivan Zečić

KORIŠĆENjE VIŠEGODIŠNjEG FINANSIRANjA PRILIKOM PLANIRANjA IZDATAKA ZA KAPITALNE PROJEKTE U BUDžETIMA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Alžbeta Marko

NASTANAK VISOKOG DEFICITA U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI POSLE REBALANSA BUDžETA I RASPOREDA PRENETIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Anela Grbović

SADRŽAJ PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA

Dr Nataša Zavođa

DOSTAVLjANjE PODATAKA VEZANIH ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA OD STRANE ORGANA JAVNE VLASTI

Dobrila Knežević

FISKALNI RIZICI U FISKALNOJ STRATEGIJI ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

RAZVRSTAVANjE OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA

Aleksandar Ranković

PROVERA KNjIŽENjA I REZULTATA POSLOVANjA

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.06.2022. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PROCESNI NEDOSTACI ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA

Borisav Knežević

JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA - ZAKONSKI OKVIR EVROPSKE UNIJE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENIMA KOD POSLODAVACA U JAVNOM SEKTORU, U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA I MIŠLjENjIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA

Biljana Baucal - Rajić

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU I USAVRŠAVANjU

Sekula Novaković

PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Dr Vesna Stojanović

NAČIN ISPLATE PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2801 PCAOB - NAKNADNI DOGAĐAJI

Slobodanka Kelečević

OBRAČUN I ISPLATA ZARADA

Vesna Jovičić

ETIKA REVIZORA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

DOBRA I USLUGE IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SMISLU PROPISA O PDV

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

PORESKI PREKRŠAJI U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

(NE)PRIZNAVANjE RASHODA PO OSNOVU DONACIJE DATE ZADUŽBINI

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (259. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA SEPTEMBAR 2022. GODINU