10. Savetnik 10/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Mirjana Krkić, predsednica opštine Ćićevac

I AKTUELNOSTI

Ivana Bošković

SOFTVER ZA PRIPREMU I SASTAVLjANjE BUDžETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SAVETNIKWEB I IMPLEMENTACIJA NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA TREZOR - KIBJLS

Alžbeta Marko

PRIMENA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI SA PRIMEROM PLANA POSTUPKA UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA OPŠTINE ILI GRADA ZA 2021. GODINU

Dr Nataša Zavođa

UREDBA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA PLANA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Milanka Marković

AKTUELNA PITANjA U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Dobrila Knežević

ODLUKA O DOPUNAMA STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR – SEPTEMBAR 2020. GODINE

Slavica Medić

IZ­VE­ŠTAJ O IZ­VR­ŠE­NjU OD­LU­KE O BU­DžE­TU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2020. GODINE

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I SVOJINI GRAĐANA

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.09.2020. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

SPROVOĐENjE MONITORINGA NAD PRIMENOM PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

ANALIZA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA ASPEKTA POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

TRUDNIČKO BOLOVANjE

Sekula Novaković

PRAVNA PRIRODA PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

Biljana Baucal - Rajić

OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANjA PO OSNOVU UGOVORA O DELU

Dr Vesna Stojanović

OSNOVNE KARAKTERISTIKE STAŽA OSIGURANjA SA UVEĆANIM TRAJANjEM PREMA ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2502 PCAOB - PROCENA MATERIJALNIH TVRDNjI RUKOVODSTVA

Slobodanka Kelečević

FINANSIRANjE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Vesna Jovičić

NEPRAVILNOSTI U RADU BUDžETSKIH KORISNIKA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

POTVRDA O IZMIRENIM PORESKIM OBAVEZAMA NEREZIDENTA RADI PRENOSA SREDSTAVA SA RAČUNA U REPUBLICI SRBIJI U INOSTRANSTVO

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

PORESKA KONTROLA POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O MONITORINGU NAD PRIMENOM PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI         

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (236. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA OKTOBAR 2020. GODINE