09. Sadržaj 09/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Nenad Stanković, predsednik opštine Aleksinac

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

OSVRT NA OBAVEZE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA NOVOM ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Dragica Rajović

ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADA BEOGRADA

Nada Đorđević

USTANOVLjAVANjE LOKALNOG OMBUDSMANA

Dragica Rajović

ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI

Dobrila Knežević

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE REGIONALNE INVESTICIONE REFORME ZA PERIOD OD 2019. DO 2020. GODINE

Milanka Marko

AKTUELNA PITANjA U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

ZAPOŠLjAVANjE OSOBA SA INVALIDITETOM

Aleksandar Ranković

PLAĆANjE U RATAMA POSREDSTVOM LIKVIDATURE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

EVIDENTIRANjE NABAVKE ROBE ZA DALjU PRODAJU (SUVENIRA)
KOD TURISTIČKIH ORGANIZACIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ZAKLjUČENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI I OKVIRNOG SPORAZUMA, IZVRŠENjE, IZMENA I RASKID UGOVORA - PREMA NOVIM REŠENjIMA

Borisav Knežević

PREPORUKA EVROPSKE KOMISIJE 2017/1805 O PROFESIONALIZACIJI JAVNIH NABAVKI - IZGRADNjA STRUKTURE ZA PROFESIONALIZACIJU JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

NAKNADA PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANjA SA RADA ZAPOSLENOG ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD – BOLOVANjE

Sekula Novaković

NAJVAŽNIJA REŠENjA NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

Biljana Baucal - Rajić

OTPREMNINA PREMA PROGRAMU ZA REŠAVANjE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE I STIMULATIVNA OTPREMNINA

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA RAD PENZIONERA POSLE OSTVARIVANjA PRAVA NA PENZIJU

Nataša Zavođa

NOVINA U OSTVARIVANjU PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZAPOSLENIH PENZIONERA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

UZORKOVANjE U ISPITIVANjIMA KONTROLA - NASTAVAK STANDARDA 2315

Slobodanka Kelečević

KONTROLA POSTUPKA PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA

Vesna Jovičić

BENEFITI OD INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA PRIMENU PROPISA KOJI UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I USLOVNI OTPIS KAMATE I MIROVANjE PORESKOG DUGA

Jelena Marinković

OLAKŠICE KOD PLAĆANjA POREZA NA IMOVINU ZA DOBRA NAMENjENA DALjOJ PRODAJI

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA KROZ DATA SLUŽBENA MIŠLjENjA

POVRAĆAJ I PREKNjIŽAVANjE VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

AKTUELNE INFORMACIJE ZA LPA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKO-PRAVNI POLOŽAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA ZAKONU KOJI UREĐUJE OPOREZIVANjE DOBITI PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (223. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA SEPTEMBAR 2019. GODINE