08. Sadržaj 08/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - MIRELA RADENKOVIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE LAPOVO

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

POSTUPANjE PO UREDBI O SADRŽINI, NAČINU PRIPREME I OCENE, KAO I PRAĆENjU SPROVOĐENjA I IZVEŠTAVANjU O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA PRILIKOM PRIPREME ODLUKE O BUDžETU

Alžbeta Marko

IZDAVANjE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PUTEM JAVNOG OGLASA I PUTEM NEPOSREDNE POGODBE

Nada Đorđević

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE

Dr Vesna Stojanović

POSTUPAK I NAČIN ISPLATE PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA NA OSNOVU PRAVA OSTVARENIH KOD FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA (OGLEDNI PRIMER)

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NAJČEŠĆI RAZLOZI ZA PONIŠTENjE POSTUPKA U CELINI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Borisav Knežević

NEPRAVILNOSTI U POSTUPANjU NARUČILACA PRILIKOM SPROVOĐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE - OCENA DOSTAVLjENIH DOKAZA I „FORMALNI“ NEDOSTACI PONUDE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM – PRAVO NA ZARADU I DRUGA PRIMANjA

Sekula Novaković

ODMORI I ODSUSTVA SA RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Biljana Baucal - Rajić

PRIMANjA ZAPOSLENIH I ČLANOVA ORGANA UPRAVE PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

Nataša Zavođa

NOVINE U ZAKONU O MIRNOM REŠAVANjU RADNIH SPOROVA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

STANDARD 801 PCAOB - REVIZIJA PRAVILNOSTI POSLOVANjA U RADU DRŽAVNIH ORGANA

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE KONTROLOM KORIŠĆENjA TRANSFERNIH SREDSTAVA

Vesna Jovičić

ETIČKI KODEKS INTERNE REVIZIJE

Jasminka Nedić - Stanišić

UPUTSTVO O POSTUPANjU INSPEKCIJE U SLUČAJU ZLOUPOTREBE PRAVA NA PREDSTAVKU I PRITUŽBU

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

PODNOŠENjE PORESKIH PRIJAVA ZA POREZE NA IMOVINU PREKO JAVNIH BELEŽNIKA U SKLADU SA POZITIVNIM PROPISIMA

Dušica Stojanović

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI PDV

Jelena Marinković

IZMENjENI SU OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

Jelena Marinković

KRATAK OSVRT NA RADNU VERZIJU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

KANCELARIJSKA KONTROLA POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić-Bogdanović

PORESKI TRETMAN (NEKIH OD) PRIHODA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USTANOVA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI - prečišćen tekst -

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV - prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (210. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA AVGUST 2018. GODINE