08. Sadržaj 08/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA: LjILjANA KITIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE SEČANj

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

PRIPREMA PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA NAREDNU GODINU

Milesa Marjanović, Miroslav Bunčić

ULOGA ODGOVORNOG LICA U BUDžETSKOM PROCESU

Tatjana Milivojević

EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Nada Đorđević

ODREDBE ZAKONA O SPREČAVANjU KORUPCIJE KOJE SE PRIMENjUJU OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA

Milanka Marković

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA KOLIČINI ZAGAĐENjA, ODNOSNO STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLjANjEM AKTIVNOSTI

Dobrila Knežević

STRATEGIJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE DO 2030. GODINE

Dragica Rajović

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GLAVNOM GRADU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Aleksandar Ranković

FORMIRANjE VRSTE PRENOSA - KNjIŽENjE INVESTICIJA U PROGRAMU TREZOR-SAVETNIK

Slavica Medić

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA (OGLEDNI PRIMER)

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

POKRETANjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE, KONKURSNA DOKUMENTACIJA I PONUDA – NAJZNAČAJNIJE NOVINE KOJE NAS OČEKUJU

Borisav Knežević

PLANIRANjE JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

OPOREZIVANjE TROŠKOVA I DRUGIH RASHODA KOJI SE ISPLAĆUJU LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

Sekula Novaković

OSNOVNA OBELEŽJA DODATNOG OBRAZOVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Biljana Baucal - Rajić

KOMENTAR PRAVILNIKA O OSTVARIVANjU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENjE PO OSNOVU ORGANIZOVANjA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE

Dr Vesna Stojanović

ODEĐIVANjE VISINE PENZIJE PO ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

Biljana Baucal - Rajić

KOMENTAR PRAVILNIKA O OSTVARIVANjU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENjE ZA PRIMANjA ZAPOSLENOG PO OSNOVU SOPSTVENIH AKCIJA KOJE STEKNE BEZ NAKNADE ILI PO POVLAŠĆENOJ CENI

Nataša Zavođa

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

UZORKOVANjE U POSTUPKU IZVOĐENjA REVIZIJE - STANDARD 2315 PCAOB

Slobodanka Kelečević

PRIHOD OD NOVČANIH KAZNI ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE

Vesna Jovičić

GODIŠNjI PLAN RADA INTERNE REVIZIJE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA SAGLASNO ZAKONU O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I PODZAKONSKIM AKTIMA

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANjE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANjA I BRISANjA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV

POSTUPAK PO ŽALBI NA DONETA REŠENjA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE  UTVRĐIVANjU OBAVEZE PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA I OSTALI PRAVNI LEKOVI U PORESKOM POSTUPKU

Biljana Mirić - Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA NEDOBITNIH PRAVNIH LICA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDžETU LOKALNE VLASTI ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANjA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE U 2019. GODINI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (222. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA AVGUST 2019. GODINE